ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2020 година виж всички »

Публикувано на 10.01.2020г.

​Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 78 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на мобилна мандра” в имот № 49494.92.2 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж
​Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на газоснабдителна станция с пълначно на бутилки за пропан- бутан и подземен резервоар за пропан- бутан с обем 50 м3” в ПИ 14275.610.459 с. Гавраилово, община Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 80 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на метан-газ станция, мотел, автосервиз, обществени тоалетни и покривна фотоволтаична централа за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 27111.45.19, местност „Дрянова могила” с. Езеро, общ. Нова Загора, обл. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 1 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми (ИУАГ) със съоръжение за рафиниране на твърда въглеродна фракция (производство на възстановени въглеродни сажди „RECOVERED CARBON BLACK“) и колона за каталитичен крекинг“ в имот № 81414.501.71 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан.