ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година виж всички »

Публикувано на 09.10.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ №СЗ-95-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, в. т. лютеница” в ПИ 010487 в землището на с. Жельо войвода, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-96 - ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на масив от сливи и водовземанет от подземни води чрез ново водовземно съоръжение- тръбен кладенец в имоти с №№ 050031, 050030, 050029, 060017, 060090, 060087 и 060052 в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-97-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец за нуждите на дестилерия в УПИ V 157, кв.25 по плана на с. Ръжена, общ. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-99-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за екстракция на етерично-маслени суровини и складово стопанство за разтворители, в поземлени имоти с №№ 000316 и 017002 в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня