ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година виж всички »

Публикувано на 09.01.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на лозов масив и водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – два броя тръбни кладенци" в имоти с № № 67338.871.565 и 67338.871.566 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен