ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА виж всички »

Публикувано на 08.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“.
Във връзка с постъпило искане от „Агроконсулт 2004“ ООД, гр. Сливен по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот № 27530.19.3 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Информацията е на разположение от 08.09.2021 г. до 22.09.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4262(2)/30.08.2021 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на община Братя Даскалови 2021-2028 г.“ 
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-4516/30.08.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на община Братя Даскалови 2021-2028 г.“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4516/30.08.2021 г.