ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщение информация по Приложение № 2 виж всички »

Публикувано на 08.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на предприятие за преработка на риба и производство на рибни продукти с капацитет 1 т. на денонощие“ в имот № 51648.501.780 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево.
 
Във връзка с постъпило искане от „Тунджа 73“ ЕООД, гр. Николаево по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за преработка на риба и производство на рибни продукти с капацитет 1 т. на денонощие“ в имот № 51648.501.780 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 08.09.2021 г. до 22.09.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.