ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 06.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 34 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 38683.75.761 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 5 MW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 35 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 38683.75.759 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 36 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.99.141 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2 MW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 37 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.835.85 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 58 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на 40 000 бр. птици - бройлери“ в имот № 77476.86.10 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 59 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви с обща площ 12,711 ха“ в землището на с. Могилово, общ. Чирпан.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 60 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви с обща площ 33,3697 ха“ в землището на с. Оряховица, общ. Стара Загора.