ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщение информация по Приложение № 2 виж всички »

Публикувано на 06.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Организиране на площадка за приемане и третиране на неопасни утайки, зелени и други биоразградими отпадъци“ в имоти с идентификатори 87374.42.975 и 87374.515.20, територията на завод „Ямболен“ гр. Ямбол.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Организиране на площадка за приемане и третиране на неопасни утайки, зелени и други биоразградими отпадъци“ в имоти с идентификатори 87374.42.975 и 87374.515.20, територията на завод „Ямболен“ гр. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 06.01.2022 г. до 20.01.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.