ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2014 година виж всички »

Публикувано на 04.11.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ–82–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на площадка за предварително съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, предварително съхранение на отпадъци от черни и цветни метали и НУБА в имот № 27499.180.82 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък