ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 03.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 86 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Реконструкция и преустройство на съществуващ обор, с цел изграждане овцеферма за 320 броя животни” в поземлен имот с идентификатор 46658,141.4.1, с. Малко Тръново, общ. Чирпан.