ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщение информация по Приложение № 2 виж всички »

Публикувано на 03.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Създаване на урбанизирана територия – разширение на кв. „Кирил и Методий“ за изграждане на жилища за малцинствената общност“ в имот № 81414.147.345 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан. 
Във връзка с постъпило искане от Община Чирпан, гр. Чирпан по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на урбанизирана територия – разширение на кв. „Кирил и Методий“ за изграждане на жилища за малцинствената общност“ в имот № 81414.147.345 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 03.11.2021 г. до 17.11.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.