ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 03.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 42 - EO /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с идентификатори 49494.320.18, 49494.319.626, 49494.318.33, 49494.318.27, 49494.318.22, 49494.317.624 и 49494.314.24 в землището на гр. Мъглиж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MW.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 43 - EO /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с идентификатори 49494.308.615, 49494.309.617, 49494.309.5, 49494.313.620 и 49494.313.621 в землището на гр. Мъглиж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 66 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Създаване на насаждение от десертни лозя с капково напояване“ в имоти с идентификатори 67338.431.423 и 67338.14.37 в землището на гр. Сливен.