ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 03.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 32 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 48725.38.446 в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 33 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Сливен за периода 2021-2027 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 55 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения и водохранилище” в поземлени имоти с идентификатори 15944.282.13, 15944.282.7, 15944.283.16, 15944.283.10, 15944.283.12, 15944.283.13, 15944.283.14, 15944.284.5, 15944.284.6 15944.284,7, 15944.284.8, 15944.284.9, 15944.285.10 и 15944.288.1, гр. Шивачево, общ. Твърдица.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 57 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и отвеждащ колектор на гара Оризово”, в поземлени имоти с идентификатори 53850.501.2 и 53850.81.3, землище на с. Оризово, общ. Братя Даскалови.