ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 02.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 40 - EO /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Сливен 2021-2027 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 41 - EO /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на общ. Стралджа за периода 2021-2027 г.” 
РЕШЕНИЕ № СЗ - 65 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъден обект - кравеферма за 60 крави е млеконадоен център“ в УПИ 1-337, кв. 61 по плана на с. Александрово, общ. Стралджа.