ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА виж всички »

Публикувано на 01.12.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с индикативна инсталирана мощност до 200 MW в поземлени имоти с идентификатори 78330.63.13, 78330.63.15, 78330.71.28, 78330.67.40 в землището на село Целина, 30819.47.592, 30819.47.593, 30819.47.594 в землището на село Зетьово и 31070.1.231, 31070.19.304, 31070.24.309, 31070.60.187 в землището на село Златна ливада, общ. Чирпан и на прилежащата техническа инфраструктура за присъединяването й към електропреносната мрежа високо напрежение“ 
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-5690(2)/22.11.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с индикативна инсталирана мощност до 200 MW в поземлени имоти с идентификатори 78330.63.13, 78330.63.15, 78330.71.28, 78330.67.40 в землището на село Целина, 30819.47.592, 30819.47.593, 30819.47.594 в землището на село Зетьово и 31070.1.231, 31070.19.304, 31070.24.309, 31070.60.187 в землището на село Златна ливада, общ. Чирпан и на прилежащата техническа инфраструктура за присъединяването й към електропреносната мрежа високо напрежение“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5690(2)/22.11.2021 г.