АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

Проведено е третото за годината имисионно обследване на град Нова Загора

През 2021 г. гр. Нова Загора е включен в график, утвърден от министъра на околната среда и водите, за извършване на имисионни измервания на атмосферния въздух. Съгласно графика, имисионното обследване ще се провежда в рамките на 51 денонощия, равномерно разпределени през календарната година. 
В периода 01.07.2021 г. - 16.07.2021 г. се проведе третото измерване, при което бяха контролирани следните показатели:
 - въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди. Измерванията са извършени от Мобилна автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда.
Мястото на позициониране на автоматичната станция (в жилищен район на града, разположен най-близко до южната индустриална зона) е съобразено с изискванията посочени в Приложение № 6 към чл. 11 от Наредба № 12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
Съгласно резултатите от измерванията, за визирания по-горе период не са отчетени превишения на нормите за качество на атмосферния въздух по контролираните показатели. 
Протоколите от имисионното обследване са предоставени на РЗИ-Сливен - за целите за изготвяне оценка риска за здравето на живущите в региона, съгласно Закона за здравето, както и на Кмета на Община Нова Загора.