АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

Приключиха дейностите по едноседмичното обучение “Младежкоеко-предприемачество в действие” за студенти, млади учени и предприемачи по програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ

05.12.2022 г.

Бизнес инкубатор GO-UP успешно завърши едноседмично интензивно обучение на тема “Младежко еко-предприемачество в действие”.

Проект "Младежко еко-предприемачество в действие" имаше амбициозната цел да стимулира
зеленото мислене и поведение сред младите хора, и по-конкретно:

- да насърчи включването на младите хора като основен мотиватор и двигател на дейностите по противодействие на борбата с климата;
- да инициира по-голяма активност и участие на бизнеса и предприемачеството в прехода към кръгова икономика;
- да промотира младежко еко предприемачество;
- да стимулира екологичното развитие и планиране, в съответствие с националния план за справедлив и устойчив преход, както и с приоритетите за зелен растеж на местната икономика.

Реализирани дейности и резултати:
Дейност 1: Подготовка на лекционни курсове и практически задания - Разработеният лекционен/ обучителен материал представлява база за задълбочени изследвания, анализ и оценка, концентрирани в следните 5 обучителни теми;
Дейност 2: Обявление и записване на участниците в обучителната програма - Критерии за участие в обучителната програма:
- Образователна квалификация и трудов стаж;
- Лични умения
Целевите групи бяха определени както следва:
- стартиращи предприятия;
- студенти и млади учени;
- млади предприемачи, а реализираните резултати са интегрирани в следните ключови индикатори за изпълнение:
- брой разработени лекционни материали и обучителни курсове - 5;
- брой участници в обучението - 25;
- брой привлечени външни експерти и ментори в обучителната програма - 10;
- брой привлечени в обучението стартиращи предприятия - 5;
- брой стартиращи предприятия с бизнес-инкубационна програма - 3;
- брой публикации и информационни материали - 50;
- брой нови последователи - 250.
Дейност 3: Реализиране на обучителната програма:
Обучителна програма беше проведена в периода 21-25 ноември, 2022 г. и включваше:
- провеждане на едноседмично обучение;
- провеждане на практически занятия;
- разработване на целева бизнес инкубационна програма и директна подкрепа за развитието на избрани стартиращи предприятия или иновативни идеи на участниците в проекта;
- организиране на срещи с предефинирани бизнес партньори;
- менторство и целеви анализи.
Дейност 4: Оценка на въздействие и последващи мероприятия
След приключване на обучението бе проведено анкетно проучване сред участниците. Последващите мероприятия включват работа с избраните участници по регистрираните от тях бизнес интереси и идеи, и по-конкретно: персонализирано обучение (онлайн, хибридно и присъствено), достъп до специален набор от ментори, улеснено намиране на инвеститори, технологични и търговски партньори, безплатен достъп до събития в мрежата на бизнес инкубатора.
Обучението имаше за цел да надгради и да акцентира върху приноса на микро- и малките предприятия към цялостния процес на промяна и иновиране на бизнес модела на регионално ниво, изцяло концентриран върху кръговата икономика, еко-иновациите и предприемачеството.
Основните приноси на проект „Младежко еко-предприемачество в действие" и формулираните тематични области се сведоха до:
• Обучение по ключови методики за изследване на биоикономиката и устойчивото развитие, с които да се обобщи и оцени влиянието на посочените фактори и взаимовръзки. Предложеният механизъм обединява експертното мнение и оценка по сфери на влияние на различни нива, които засягат устойчивостта и нейните ключови характеристики.
• Идентифициране на селското стопанство като един от икономическите сектори, приоритетно свързан с биоикономиката, както и формулиране на приоритетите и политиките в сектора, които в най-общото си съдържание формулират и управлението и контрола на екосистемите.
• Изследване на възможностите за модифициране на производствените системи, за диверсифициране на производствени типове, и източници на допълнителни инвестиции.
• Потенциал за развитието на пазарите за био базирани услуги и продукти, и организиране процеса на комерсиализация - пазарна диференциация, генериране на приходи, алтернативни услуги, и устойчивостта на екосистемите.

Проект “Младежко еко-предприемачество в действие” се изпълни от Бизнес инкубатор GO-UP по Програма "Политики за младежта в сферата на околната среда", финансирана от Министерството на околната среда и водите чрез възлагане от Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора.