НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

През февруари експертите от РИОСВ – Стара Загора извършиха 124 проверки на 83 обекта

15.03.2023 г.

За чистотата на атмосферния въздух са извършени 10 проверки. Дадени са пет предписания на „Бари 88” ЕООД,  „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово и  „Ей и Ес 3С МИ 1” ЕООД. Направени са измервания за качеството на атмосферния въздух в три общини - Ямбол, Гълъбово и Стара Загора.За опазване на биологичното  разнообразие се осъществиха  проверки в защитени зони във връзка с постъпила информация за разорани пасища и ливади. Проверено е състоянието  на вековно дърво „Летен дъб“ в  гр. Ямбол. По сигнал за електропастир в защитена местност „Юлиевска кория“ е извършена  проверка и са предприети действия от служители на горско стопанство.
За месеца са издадени  пет наказателни постановления от директора на РИОСВ – Стара Загора, за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци без документ;  за заустване на  отпадъчни води без разрешително; за залесяване на ливади и  пасища, както и обръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения.
За периода са постъпили двадесет сигнали и жалби от граждани - за нерегламентирано замърсяване с отпадъци, за замърсяване на атмосферния въздух и отпадъчни води. Получен е сигнал за мъртъв лешояд и за нанесени  щети от кафява мечка. Единадесет от сигналите са препратени по компетентност, а останалите са проверени на място от  служители на РИОСВ  Стара Загора.

През февруари екоинспекцията взе участие във Второ регионално събитие за области Стара Загора, Ямбол и Сливен за разработване на планове за управление на Натура 2000. По повод Световния ден на влажните зони са организирани, съвместно със „Зелени балкани“, дискусии с ученици от ПМГ „Гео Милев“- Стара Загора.  

Отчетът за м. февруари 2023 година е публикуван на сайта на РИОСВ – Стара Загора.