АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

16.11.2023 г.
Уведомявам Ви, че на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са изготвени и проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000441 „Река Блатница“, BG0000442 „Река Мартинка“, BG0000443 „Река Омуровска“ и BG0000612 „Река Блягорница“
Към проектите на заповеди са изготвени още текстове на обявления, карти и граници на защитените зони в цифров вид (координатен регистър в „.xlsx“ формат, ESRI shape формат в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N и в (.kmz) формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth).
Срокът за становища, възражения или предложения, относно посочените в проектите на заповеди режими е един месец от публикуването им.