НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Относно изпълнение на задължението за вписване в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО

17.01.2023 г.
Относно изпълнение на задължението за вписване в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО, Ви информираме:
Съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ДВ бр. 91 от 2.11.2021 г.),  задължени да подадат заявление за вписване в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО са лицата, които пускат на пазара продукти по Приложение № 1, част Д от същата наредба.
Задължение да поиска вписване в горецитирания регистър е въведено с разпоредбата на чл. 74 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (изм. и доп. бр. 100 от 16.12.2022 г.) и за всяко лице, което пуска на пазара опаковани стоки.
В тази връзка, до изграждане на съответната функционалност в Националната информационна система „Отпадъци“, за вписване в регистъра, задължените лица предоставят попълнени заявления на хартиен носител, до изпълнителния директор на ИАОС, които са достъпни на следния адрес: https://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/registri-spravki.
След получаване на нормативно изискуемата информация, заявителите ще бъдат регистрирани в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО.