АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000205 "Стралджа"

27.03.2020 г.
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000205 „Стралджа“. 
Защитената зона е разположена в землищата на с. Венец, с. Деветинци, община Карнобат, област Бургас, гр. Стралджа, с. Атолово и община Стралджа, област Ямбол.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – РИОСВ Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2) и РИОСВ Бургас (гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет.3).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

BG0000205 „Стралджа“

Публикувано на 27.03.2020 г.