АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 3 броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

16.04.2020 г.
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
- защитена зона BG0000203 „Тулово“, разположена в землището на с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора;
- защитена зона BG0000206 „Съдиево“, разположена в землищата на с. Ценино и с. Кортен, община Нова Загора, област Сливен;
- защитена зона BG0000554 „Гора Желю Войвода“, разположена в землището на с. Желю войвода, община Сливен, област Сливен;
Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административната сграда на Регионалнита инспекция по околната среда и водите Стара Загора.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000203 „Тулово“
BG0000206 „Съдиево“
BG0000554 „Гора Желю Войвода“Публикувано на 16.04.2020 г.