АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

Обществени обсъждания на проекти на 3 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР.

20.03.2020 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:
- Защитена зона BG0000255 „Градинска гора”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположена в землищата на с. Градина, община Първомай, област Пловдив и с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;
- Защитена зона BG0000553 „Гора Тополчане“, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположена в землището на с. Тополчане, община Сливен, област Сливен;
- Защитена зона BG0000567 „Гора Блатец”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположена в землището на с. Блатец, община Сливен, област Сливен;
Пълният текст на всяка една от проектозаповедите е публикуван по-долу, както и на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:
- за защитена зона BG0000255 „Градинсkа гора” - РИОСВ Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2) и РИОСВ Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122);
- за защитени зони BG0000553 „Гора Тополчане” и BG0000567 „Гора Блатец” - РИОСВ Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина" № 2).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000255 „Градинска гора”
BG0000553 „Гора Тополчане“
BG0000567 „Гора Блатец”
Публикувано на 20.03.2020 г.