НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Нови изисквания при търговска дейност на папагали от вида Жако

22.06.2017 г.
Юридическите и физическите лица, които се занимават с размножаване и търговия на африканските папагали Жако (Psittacus erithacus), вече не могат да извършват търговски дейност в ЕС, включително и в България,  без сертификат по чл. 8, параграф  3 от Регламент 338/97, издаден от Министерството на околната среда и водите. Издадените до момента регистрационни карти от РИОСВ на основание чл. 90, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие вече не могат да служат самостоятелно като документ за търговия с тях.
Сертификатите се издават за всеки отделен екземпляр от вида Жако, който следва да е трайно маркиран. Заявленията за издаване на сертификатите, информация за представяне на необходимите документи и заплащане на административните такси са налични на интернет страницата на МОСВ на адрес:
http://www5.moew.government.bg/?page_id=45605.
 
Промяната в изискванията е във връзка с решение, взето на Конференция на страните по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).