НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Младши експерт в направление „Специализирани регистри“

 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №. РД-08-11/25.01.2023 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжност "Младши експерт" в направление „Специализирани регистри“, дирекция „Превантивна дейност”
Щатни бройки, за които се обявява конкурс:
Правоотношение: Служебно правоотношение
1. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование  –професионален бакалавър;
- минимален професионален опит – не се изисква
- ранг/специфично наименование – V младши ранг като държавен служител. 
2. Специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител 
* Съгласно условията, посочени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител:
За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
- е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
- би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
- е народен представител;
- е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
- заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
- работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл.16а, ал.4 или чл. 81б;
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност;
- съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Начин на провеждане на конкурса: 
- писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати с въпроси свързани с:
• устройството и функционирането на администрацията,;
• ЗДСл, ПУДРИОСВ, Закон за администрацията;
- Интервю.
5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв; 
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
6.1 Извършва ежедневна проверка за наличието и достоверността на регистрираните данни, получавани от пунктовете за мониторинг за качеството на атмосферния въздух АИС/ ДОАС системите разположени на територията на РИОСВ-Стара Загора. 
6.2 Осъществява координация с РЛ Стара Загора при необходимост от промяна на статуса на данните /девалидиране на данните/. Писмено да уведомява директора на РЛ при констатирани, предполагаеми недостоверни данни, за които РЛ не е изпратила протокол за валидиране/ инвалидиране на данните.
6.3 След валидиране/инвалидиране на данните издава протокол за валидиране/ инвалидиране на данните. С издадения протокол ежедневния бюлетин се потвърждава,. Протоколите за валидиране/ инвалидиране на данните се изпращат до ИАОС И НКЦ в МОСВ веднага след изготвянето им.
6.4 Потвърждава ежедневния бюлетин, всеки работен ден в срок до 9.40 часа.
6.5 При потвърждаване на ежедневния бюлетин, като коментар да описва всички неработещи АИС/ДОАС системи или анализатори, както и причината за превишенията на нормите ако има регистрирани превишения.    
6.6 Осъществява ежедневно наблюдение на данните от Системата за ранно предизвестяване.
6.7 Въвежда, актуализира и вписва информация в публичните регистри по чл. 102 от ЗООС
6.8 Обслужва следните електронни услуги в Национална информационна система „Отпадъци“(НИСО): издаване, изменение или допълнение, прекратяване действието на  регистрационен документ за извършване на дейности по събиране, транспортиране на отпадъци по ЗУО, утвърждаване и прекратяване на работни листи за класификация на отпадъците.
6.9 Получава и изпраща информация по електронната поща на РИОСВ – Стара Загора.
6.10 Въвежда, актуализира и вписва информация в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).
6.11 Въвежда, актуализира и вписва информация в Административния регистър.
6.12 Въвежда, актуализира и вписва информация в Регистъра на услугите.
6.13 Отговаря за достоверността на въвежданата информация и за спазване на сроковете.
6.14 Подпомага администрирането на достъпа на потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп.
6.15 Подпомага организирането на техническата поддръжка на наличния хардуер и прави предложения за периодично технологично обновяване.
6.16 Отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител. 
6.17 Докладва за всички текущи проблеми във връзка с наличния хардуер и софтуер; прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти.
6.18 Въвежда, актуализира и вписва информация  в база данни за околната среда и документооборота.
6.19 Наблюдава концентрацията на основни и допълнителни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой. При необходимост подпомага дейността на експертите от направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”.
6.20 Докладва за административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности.
6.21 В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени от началника на отдела, директора на дирекцията и директора на РИОСВ-Стара Загора.
7. Формиране на основната месечна заплата:
Размерът на основната заплата, определена за длъжността е от 780 лв. до 2200 лв. 
Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в РИОСВ-Стара Загора.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ- Стара Загора и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ- Стара Загора и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
8. Минимален размер на основната заплата: 1019 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
9. Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място: Стара Загора, Стара Загора, Стара Загора
Адрес: ул. "Стара планина" № 2
Административно звено: Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"/„Център за административно обслужване“
Лице за контакт: 042/ 692211 – Злати Христов – Директор дирекция АФПД
Краен срок за подаване на документи: 08 февруари 2023 г. | 17:30 ч.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
- Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
- При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
- Документите се подават в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2, партер/ „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа;
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: office@stz.riew.gov.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. С входящ номер и дата се регистрират в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора само заявления, към които са представени всички посочени документи и образци за кандидатстване. Документи, подадени на електронната поща без да са подписани с квалифициран електронен подпис няма да се разглеждат от конкурсната комисия.
- Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:
Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора www.stz.riew.gov.bg, .
10. Документи и образци за кандидатстване 
- заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
Ден на публикуване на обявлението: 25.01.2023 г. 
-Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/
-Специализиран сайт за работа https://www.zaplata.bg/
-Интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора, www.stz.riew.gov.bg
Краен срок за подаване на документи: 08.02.2023 г. 17:30 часа

===============================================================================
СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт в дирекция „Превантивна дейност”, направление „Специализирани регистри“ при РИОСВ-Стара Загора
На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на преценка взета с протокол № 1/09.02.2023 г. на конкурсна комисия, назначена със заповед № РД-08-25/09.02.2023 г.  на Директора на РИОСВ- Стара Загора допуснати до конкурса са следните кандидати:
 
№ по ред Име, презиме и фамилия на кандидата                                                         
1. Сезай Мустафа
2. Богомил Добрев
3. Димитрина Димитрова
4. Ивелина Костадинова
5. Диана Славова
6. Миглена Нейкова
7. Дарина Атанасова
8. Живко Тодоров
9. Теодора Манова-Тодорова
10.  Боряна Комбакова
11. Симона Господинова
12. Пламена Петкова
13. Теодора Василева
14.  Дарина Льондева
15. Ралица Дончева
16. Гергана Димитрова
17. Златина Иванова
18. Марина Чорбаджиева
19 Стефка Станчева

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест за установяване познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 28.02.2023 г. от 13.00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2.
Необходимо е кандидатите да носят валиден български документ за самоличност и химикал, пишещ със син цвят. Конкурсната процедура ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно действащата заповед на министъра на здравеопазването. 
1. Нормативни актове, които могат да се ползват за подготовка за конкурса:
- Закон за държавния служител;
- Правилник за устройството и дейността на  регионалните инспекции по околната среда и водите
- Закон за администрацията
2. Система за определяне на резултатите:
Съгласно решение взето с протокол № 2/09.02.2023 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-08-25/09.02.2023 г.  на Директора на РИОСВ- Стара Загора, системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста, коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста и при интервюто за назначаване за държавен служител на длъжност Младши експерт в дирекция „Превантивна дейност”, направление „Специализирани регистри“ е както следва: 
Тест: 
- Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност, и с професионалната област на длъжността. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията;
- Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които се подпечатват с печата на РИОСВ-Стара Загора и се запечатват в еднакви пликове;
- Всеки вариант на тест съдържа 15 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Кандидатите отбелязват верния според тях отговор на затворените въпроси. След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати;
- Решаването на теста продължава 60 минути от момента на обявяване на начало от председателя на конкурсната комисия;
- Всеки верен отговор носи по 1 точка, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 15 точки. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки;
- За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно на минимум 10 от зададените въпроси, като тези кандидати ще получат 10 точки. До интервю не се допускат кандидати с по-малко от 10 точки;
- Успешно издържалите теста кандидати ще бъдат допуснати до интервю, като се уведомят чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто;
- Крайният резултат от теста се умножава с коефициент на тежест „4“ (четири) при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.
Провеждане на интервю:  
Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до трети етап на конкурсната процедура –   интервю.
- Определя време за провеждане на интервюто за всеки кандидат – до 20 мин; 
- Комисията формулира въпроси, които ще се задават на интервюто - едни и същи за всеки кандидат и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността. Определените компетентности, по които ще се задават въпросите са: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност и други, по решение на комисията
- Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 от НПКПМДС – за експертни длъжности. Определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките на отделните критерии;
- Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия;
- Комисията определя оценка „4,00” като минимален общ резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, при максимална оценка за общ резултат от интервю „5,00“. При постигнат на интервюто резултат под минималния „4,00”, кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира;
- Крайният резултат/оценка от интервюто се трансформира в балова оценка като се умножи с коефициент на тежест „5“ (пет) при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.
Интервюто е с по-голяма относителна тежест, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и деловите качества на кандидатите, комуникативните и професионалния им умения и изказ, уменията за аргументиране и убеждаване, поради което и на основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС резултатите от теста се умножават с коефициент 4, а резултатите от интервюто се умножават с коефициент 5.
Окончателният резултат, отразен във формуляр-приложение № 8, за всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответните коефициенти. 
           При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Ганева /п/
Дата:   09.02.2023  г.
================================================================================

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/28.02.2023 г.
 
За резултатите от проведен писмен изпит - решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, на 28.02.2023 г. от кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността Младши експерт, направление „Специализирани регистри“ в дирекция „Превантивна дейност“ при РИОСВ-Стара Загора

На 28.02.2023 г. в гр. Стара Загора в сградата на РИОСВ-Стара Загора, на основание Заповеди РД-08 - 11/ 25.01.2023 г. и № РД-08-25/09.02.2023 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора, се проведе втори етап от конкурса - решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията за длъжността Младши експерт, направление „Специализирани регистри“ в дирекция „Превантивна дейност“ при РИОСВ-Стара Загора
На 28.02.2023 г. в 13:00 часа в изпитната зала се явиха следните допуснати кандидати:
Кандидати, явили се на тест
1. Сезай Мустафа
2. Богомил Добрев
3. Димитрина Димитрова
4. Ивелина Костадинова
5. Диана Славова
6. Миглена Нейкова
7. Дарина Атанасова
8. Живко Тодоров
9. Теодора Манова-Тодорова
10. Симона Господинова
11. Пламена Петкова
12. Дарина Льондева
13. Гергана Димитрова
14. Златина Иванова                
15. Марина Чорбаджиева

 
Изтеглен чрез жребий – вариант 1  на теста
 
Резултатите от теста:
№ по ред Име и фамилия на кандидата Оценка от теста
1. Сезай Мустафа 15 верни отговора/15 точки
2. Богомил Добрев 11 верни отговора/11 точки
3. Димитрина Димитрова 5 верни отговора/ 5 точки
4. Ивелина Костадинова 12 верни отговора/12 точки
5. Диана Славова 9 верни отговора/ 9 точки
6. Миглена Нейкова   9 верни отговора/9 точки
7. Дарина Атанасова 13 верни отговора/13 точки
8. Живко Тодоров 11 верни отговора/11 точки
9. Теодора Манова-Тодорова 11 верни отговора/11 точки
10. Симона Господинова 8 верни отговора/ 8 точки
11. Пламена Петкова 10 верни отговора/10 точки
12. Дарина Льондева 9 верни отговора/ 9 точки
13. Гергана Димитрова 11 верни отговора/11 точки
14. Златина Иванова 9 верни отговора/ 9 точки
15. Марина Чорбаджиева 11 верни отговора/11 точки

Въз основа на гореописаната преценка конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-08-25/09.02.2023 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора и във връзка с Протокол № 2 от
09.02.2023 г. за приемане на критерии и система за оценяване на теста, РЕШИ:

Допуска до интервю кандидатите, които са получили минимум 10 точки/10 верни отговора:
№ по ред Име и фамилия на кандидата Оценка от теста Допуснат до интервю
1. Сезай Мустафа 15 точки ДА
2. Богомил Добрев 11 точки ДА
3. Ивелина Костадинова 12 точки ДА
4. Дарина Атанасова 13 точки ДА
5. Живко Тодоров 11 точки ДА
6. Теодора  Манова-Тодорова 11 точки ДА
7. Пламена Петкова 10 точки ДА
8. Гергана Димитрова 11 точки ДА
9. Марина  Чорбаджиева 11 точки ДА

Недопуснати до интервю кандидати са:
№ по ред Име и фамилия на кандидата
 
Оценка от теста Недопуснат до интервю
1. Димитрина Димитрова 5 точки ДА
2. Диана Славова 9 точки ДА
3. Миглена Нейкова 9 точки ДА
4. Симона Господинова 8 точки ДА
5. Дарина Льондева 9 точки ДА
6. Златина Иванова 9 точки ДА

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени чрез писмено съобщение или чрез електронна поща за датата, мястото и часа за провеждане на интервюто. 
 
Д. Ганева
Председател на конкурсната комисия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, НАПРАВЛЕНИЕ „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕГИСТРИ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ“ ПРИ РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед РД-08-25/09.02.2023 г.  на Директора на РИОСВ-Стара Загора, обявява класираните кандидати за длъжността Младши експерт – 1 щатна бройка, направление „Специализирани регистри“ в дирекция „Превантивна дейност“ при РИОСВ-Стара Загора:
 
Място на класиране Име и фамилия на кандидата Окончателен резултат
Първо място Сезай Мустафа  84.05
Второ място Дарина Атанасова 74.60
Трето място Теодора Манова-Тодорова 67.55

Диана Ганева:         /п/
Председател на конкурсна комисия 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------