НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Младши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-08-122/03.06.2024 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора  
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:


За длъжност Младши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”
Щатни бройки, за които се обявява конкурс:
Правоотношение: Служебно правоотношение
1. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование  – професионален бакалавър;
- минимален професионален опит – 0 години/не се изисква; 
- ранг/специфично наименование – V младши ранг като държавен служител. 
2. Специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител 
* Съгласно условията, посочени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител:
За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
- е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
- би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
- е народен представител;
- е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
- заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
- работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл.16а, ал.4 или чл. 81б.
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- кандидати със специалност „Екология“, „Бизнес администрация“, „Стопанско управление“ са с предимство; 
- кандидати притежаващи шофьорска книжка категория „В“ са с предимство;
- да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност;
- съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Начин на провеждане на конкурса: 
- писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати с въпроси свързани с:
• устройството и функционирането на администрацията;
• Закон за държавния служител, Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, Закон за администрацията;
• Закон за достъп до обществена информация;
- Интервю.
5. Необходими документи и образци за участие в конкурсната процедура:
- заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
- документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв; 
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
- Запознава заинтересованите физически и юридически лица с административните процедури извършвани в РИОСВ – Стара Загора;
- Познава и ползва всички нормативни документи, свързани с екологичното законодателство и административното обслужване;
- Води и съхранява регистър за предложенията и сигналите до РИОСВ – Стара Загора  по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
- Координира административния документооборот между обслужваните физически и юридически лица и експертите от отдел  КОС, с оглед спазване на законоустановените срокове;
- Осигурява комуникационните връзки и комуникации на администрацията;
- Осигурява еднакъв достъп до услуги и равнопоставено, любезно и отзивчиво отношение към всички клиенти, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол;
- Разработва и прилага ясно формулирани, публично обявени и постоянно усъвършенстващи се стандарти на обслужване;
- Организира процеса на достъп на обществеността до информацията за околната среда, съобразно ЗДОИ; 
- Изготвя и предоставя информация за състоянието на околната среда, съгласно изискванията на ЗООС, в т. ч. за включването на базата данни за състоянието на околната среда и по годишните доклади за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ;
- Поддържа регистри на подадените заявления за достъп до информация;
- Изготвя информация за околната среда за публикуване в интернет страницата на РИОСВ;
- Организира издаването на информационни материали, свързани с дейността на РИОСВ, включително годишните доклади за състоянието на околната среда;
- Организира кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и тяхното провеждане на регионално ниво, включително  и разпространението на рекламните материали в кампаниите;
- Предоставя информация на средствата за масово осведомяване в областта на околната среда;
- Участва в работни групи и конференции;
- Предоставя обществена информация за състоянието на околната среда и дейността на РИОСВ – Стара Загора, чрез средствата за масова информация и социалните мрежи;
- Организира и взема участие при посещения на учащи се, прожекции, мултимедийни презентации, индивидуални занимания с учащи;
- Обслужва посетителите на информационния център, предоставя наличната информация и литература, координира посещението им при други експерти при необходимост;
- Осъществява междуведомствен контакт и участва в дискусии по проблеми на околната среда;
- Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети по отношение на дейността си;
- Изготвя прессъобщения за дейността на инспекцията и ги съгласува с директор на РИОСВ и пресцентъра на МОСВ;
- Изпраща прессъобщения до регионалните медии и кореспонденти на националните медии за региона;
- При необходимост дава изявления – интервюта за регионални и национални медии;
- Участва в изготвянето на годишен доклад за “Състоянието на околната среда”;
- Изготвя и разпространява информационни материали;
- Администрира и поддържа в актуално състояние официалния сайт на РИОСВ – Стара Загора, като своевременно публикува съгласуваните с директора и пресцентъра на МОСВ прессъобщения, становища и позиции на РИОСВ – Стара Загора, както и публикува в срок изискваната по екологичното законодателство информация с обществен достъп;
- Отразява входящата и изходящата кореспонденция на РИОСВ в деловодната програма;
- Води регистър на заявления за достъп до обществена информация и движението им в РИОСВ – Стара Загора на хартиен и електронен носител;
7. Формиране на основната месечна заплата:
Размерът на основната заплата, определена за длъжността е от 933 лв. до 1600 лв. 
Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в РИОСВ  –  Стара Загора.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ – Стара Загора и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ – Стара Загора и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
8. Минимален размер на основната заплата: 1500 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
9. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурсната процедура:
Област, община, населено място: Стара Загора, Стара Загора, Стара Загора
Адрес: ул. "Стара планина" № 2
Административно звено: Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"/„Център за административно обслужване“
Лице за контакт: 0884542020 – Ваня Драганова – Директор дирекция АФПД
Краен срок за подаване на документи: 14 юни 2024 г. | 17:30 ч.
- Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
- При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
- Документите се подават в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина“ №2, партер/ „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа;
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: office@stz.riew.gov.bg като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. С входящ номер и дата се регистрират в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора само заявления, към които са представени всички посочени документи и образци за кандидатстване. Документи, подадени на електронната поща без да са подписани с квалифициран електронен подпис няма да се разглеждат от конкурсната комисия.
- Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения
Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ – Стара Загора www.stz.riew.gov.bg.
Ден на публикуване на обявлението: 03.06.2024 г. 
- Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/
- Специализиран сайт за работа https://www.zaplata.bg/
- Интернет страницата на РИОСВ – Стара Загора, www.stz.riew.gov.bg