НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Минали конкурси

Минали конкурси

П Р О Т О К О Л 
за определяне  на резултатите от  теста за длъжността: Старши експерт в направление: „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ - Стара Загора.
На теста,  проведен на 30.09.2020 г. в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2 от 10:00 ч. се явиха общо 2 (двама)  кандидати, от допуснати общо 2 (двама) :

1. Ваня Камбурова 
2. Димитър Недев 

Въз основа на резултатите от теста комисията допуска  до интервю следният кандидат: 

1. Ваня Камбурова – 95 т.

Не се допуска до интервю следният кандидат:

1. Димитър Недев – 60 т.

Посоченият по- горе кандидат следва да се яви на 30.09.2020 г. от 14:30 часа в сградата на РИОСВ Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.


Председател на конкурсната комисия: ................/п/...................

                                                                 /Диана Вълканова/

=============================================================================
 
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт в направление направление„Управление на отпадъците и опазване на почвите”, в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.

На основание чл.21, ал.1 от НПКПМДСл. и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Ваня Камбурова
2. Димитър Недев

Посочените кандидати трябва да се явят на  30.09.2020 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.36, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност  на държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1. Албена Бекярова
Основание за недопускане до конкурса: Липса са изискуемия за длъжността професионален опит.
2. Николай Илиев
Основание за недопускане до конкурса: Липса са изискуемия за длъжността професионален опит.

Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон за управление на отпадъците;
3.Закон административните нарушения и наказания; 
4. Закон за държавния служител.

Продължителност за решаване на теста – 40 минути. 
Всеки верен отговор носи 5 точки. 
Максимален брой точки – 100  
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 75 точки. 
На 30.09.2020 г. в 13.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.

Председател:
Диана Вълканова- Началник отдел КОС, дирекция КПД /п/
Дата: 18.09.2020 г.

=================================================================================
Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-128/28.08.2020 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
ЗА ДЛЪЖНОСТ "Старши експерт"

В Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите", Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора,  щатни бройки: 1 при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: 
- образование: бакалавър;
- професионален опит – 1 година в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика;
- минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изсикванията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 
3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: 
- Кандидатите със специалност екология или технически науки са с предимство;
- Кандидати, притежаващи шофьорска книжка кат. В са с предимство;
- Документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;
- Документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
- Документ за допълнителна квалификация, ако има такава.
4. Начин за провеждане на конкурса:
- писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати в областта на екологичното законодателство и провеждане на интервю.
5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- Автобиография
- Копие от диплома, удостоверяваща завършеното образование
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.
- Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
- Tрудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
- Заявление за участие в конкурс, Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)
- Декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса; 
6. Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 11.09.2020 г. на адрес: гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 2, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
Документите могат да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 
7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват: 
- на таблото във фоайето на сградата на РИОСВ - Стара Загора и на интернет страницата: www.stz.riew.e-gov.bg;
8. Описание на длъжността: 
- Осъществява дигитална комуникация чрез използване на функции и инструменти в съответствие с приложимите правила. Познава и прилага правилата за информационна сигурност съобразно длъжността си. 
- Събира, систематизира и анализира информация свързана с контрол върху регионалните системи за управление на отпадъците, състоящи се от регионални депа и/или други съоръжения за третиране на отпадъци в териториалния обхват на РИОСВ и опазването на почвите; 
- Контролира изпълнението на условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
- Съгласува и/или утвърждава планове за експлоатация и работни проекти за закриване и рекултивация на действащите общински депа за битови отпадъци; 
- Осъществява мониторинг и контрол по закриване на общински депа и води кореспонденция с общини за изпълнение на изискванията на ЗУО; 
- Извършва контрол по условията на разрешенията за извършване на дейностите по третиране на отпадъци и на площадките на които се извършват дейности с отпадъци;
- Контролира опазването на почвите по отношение на замърсяването с вредни вещества, включително и радиоактивни вещества; вкисляването, засоляването, повърхностното преовлажняване и ерозиране; оползотворяването на хумуса от площи, определени за строителство; 
- Осъществява контрол по рекултивацията на нарушени терени и на почви, замърсени с вредни вещества; 
- Контролира състоянието на почвите, намиращи се под влияние на складове с пестициди; 
- Извършва проверки, наблюдения и изготвя анализи за опазване и екологосъобразно използване на земните недра по отношение на състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат при извършване на дейностите по предоставени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив; 
- Контролира лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 
- Контролира отчетността и предоставянето на информация за дейностите по отпадъците от лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 
- Извършва проверки, съставя предупредителни и констативни протоколи, дава предписания със срокове и отговорници, контролира тяхното изпълнение, изисква и има право да получава справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство; 
- Съставя актове при констатиране на административни нарушения и подготвя необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки. 
- Осъществява периодично дежурства в работни, почивни и празнични дни по график одобрен от Директора. 
- Участва в съдебни дела по административно-наказателни производства. 
- Произнася се по законосъобразните искания на физически и юридически лица, свързани с издаване на становища или разглеждане на жалби, в рамките на своята компетентност; 
- Участва в експертни съвети по устройство на териториите, както и в комисии, назначени от други органи, в т.ч. комисии за рекултивация на нарушени терени и за промяна предназначението на земеделските земи;
- Изпълнява законните нареждания на по-горестоящите органи и служители. 
- Спазва вътрешните правила, приети в министерството и регионалната инспекция. 
- Познава и ползва всички нормативни документи, свързани с екологичното законодателство и административното обслужване. 
- Създава и системно поддържа картотека на контролираните обекти;
9. Размер на основната заплата, определена за длъжността 
- 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението. 

 адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
 042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
• краен срок за подаване на документи: 
11.09.2020 г. 17:30 ч.
 
=================================================================================

П Р О Т О К О Л 
за определяне  на резултатите от  теста за длъжността: Старши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”, дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ - Стара Загора.
            На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността  Старши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”, дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ - Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
 
1. Мария Георгиева - 95 т.
2. Велина Динкова - 65 т.


 
           Въз основа на резултатите от теста:
 
Допускат се до интервю следните кандидати:
 
1. Мария Георгиева

Не допуска до интервю кандидата: 

1. Велина Динкова

 
Посочените по-горе кандидати  следва да се явят  на 13.09.2019 г. от  13:30 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю. 
 
Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
 
                                                                 /Христина Петрова/


=======================================================================
СПИСЪК
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”, в административно звено отдел „Контрол на околната среда”, дирекция „Контрол и  превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.

На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Мария Бонева Георгиева
2. Велина Димитрова Динкова

Посочените кандидати трябва да се явят на  13.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. 


Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон за чистотата на атмосферния въздух;
3. Закон за шума;
4. Закон за държавния служител.  

Продължителност за решаване на теста – 40 минути. 
Всеки верен отговор носи 5 точки. 
Максимален брой точки – 100  
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки. 
На 13.09.2019 г. в 13.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста. 

Председател:
Христина Петрова- Директор дирекция КПД / п /
Дата:29.08.2019 г.

============================================================================

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №. РД-08-161/13.08.2019 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
ЗА  ДЛЪЖНОСТ "Старши експерт"
в Направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”, отдел „Контрол на околната среда”, дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора, щатни бройки: 1 при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
- образование – бакалавър;
- професионален опит – минимум 1 година в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика; 
- специалност, по която е придобито образованието – технически науки, химия, екология;
2.Допълнителни изисквания за длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика
- компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски език;
3. Начин на провеждане на конкурса: писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати в областта на екологичното законодателство и провеждане на интервю.
4. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

- кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура са:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; 
- декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен;
- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг; 
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- документ, доказващ владеене на английски език - писмен и говорим; 
- документ, доказващ допълнителна квалификация , при наличие на такава;
- умения за компютърна грамотност;

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват:
- На таблото във фоайето на сградата на РИОСВ-Стара Загора и на интернет страницата.
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител  нареждам обявлението за конкурса да се публикува в специализиран сайт или портал за търсене на работа, на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

6. Описание на длъжността: 
1. Събира, систематизира и анализира информация свързана с качеството на атмосферния въздух;
2. Контролира емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферата от неподвижни източници, нормирани съгласно действащото законодателство, както и съгласно подписаните и ратифицирани от Република България международни конвенции и в съответствие с ефективността на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове;
3. Контролира вноса, износа пускането на пазара или използването на вещества, които нарушават озоновия слой, флуорирани парникови газове, както и на продукти и съоръжения, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества;
4. Осъществява превантивен контрол за опазване качеството на атмосферния въздух, чрез: участие в комисиите за държавно приемане на обекти съгласно чл. 16 ЗЧАВ; ежегодна актуализация на списъците на обектите, формиращи атмосферни емисии, подлежащи на задължителен емисионен контрол; ежегодна актуализация на списъците на хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове;
5. Анализира данни в съответствие с нормативните изисквания на Закона за чистотата на атмосферния въздух от общинските програми за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми за вредни вещества, както и в общинските оперативни планове за действие; 
6. Проверява годишни доклади по околна среда на инсталации с комплексни разрешителни;
7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 605лв.

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 28.08.2019 г. на адрес: гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 2, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.


адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
телефон
 042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
• краен срок за подаване на документи: 
28.08.2019 г. 17:00 ч.

Публикувано на 15.08.2019 г.=================================================================
П Р О Т О К О Л 
за определяне  на резултатите от  теста за длъжността: Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
            На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността  Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
 
1. Станимир Караабов - 85 т.
2. Ивелина Динева - 80 т.
3. Димитър Димитров – 95 т.
 
 
           Въз основа на резултатите от теста:
 
Допускат се до интервю следните кандидати:
 
1. Станимир Караабов
2. Ивелина Динева
3. Димитър Димитров
 
Посочените по-горе кандидати  следва да се явят  на 05.06.2019 г. от  10:30 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю. 
 
Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
 
                                                                 /Христина Петрова/

              ================================================================================
СПИСЪК
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в направление   „Специализирани регистри”, в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.

На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Станимир Митков Караабов
2. Ивелина Данчева Динева
3. Димитър  Бориславов  Димитров

Посочените кандидати трябва да се явят на  04.06.2019 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1.  Николета Веселинова Добрева

        Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон за администрацията;
3. Закон за държавния служител;
4. Специализирана литература в областта на компютърните системи и технологии.

Продължителност за решаване на теста – 40 минути. 
Всеки верен отговор носи 5 точки. 
Максимален брой точки – 100  
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки. 
На 04.06.2019 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста. 

Председател на конкурсната комисия………../п/………..
/Хр. Петрова/
Дата: 21.05.2019 г.
================================================================================

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №. РД-08-85/07.05.2019 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

ЗА  ДЛЪЖНОСТ "Младши експерт"
в Направление "Специализирани регистри", с месторабота в гр. Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора, щатни бройки: 1 при следните условия:
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: 
- образование:  Проф. бакалавър;
- професионален опит – 0 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изсикванията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 
3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: 
- Документ, доказващ владеене на английски език- писмен и говорим;
4. Начин за провеждане на конкурса:
- писмен тетст за установяване познанията на допуснатите кандидати в областта на компютърните технологии и Закона за администрацията и провеждане на интервю;
5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 кьм чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- документ, доказващ владеене на английски език- писмен и говорим;
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност;
- документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава. 
6. Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 20.05.2019 г. на адрес: гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 2, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват:
 
- на таблото във фоайето на сградата на РИОСВ - Стара Загора и на интернет страницата: www.stz.riew.e-gov.bg;
8. Описание на длъжността: 
1.Отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника.
2.Инсталира, конфигурира и поддържа работни станции c операционна система Windows в мрежова среда Windows Server и офис пакет Microsoft Office.
3.Администрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп. Извършва техническа поддръжка на наличния хардуер и прави предложения за периодично технологично обновяване.
4.Отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител.  5.Извършва периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни
6.Грижи се за сигурността на мрежата и защитата й срещу вируси и достъп на неоторизирани лица. ​
9. Размер на основната заплата, определена за длъжността -  590 лв.

адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
 042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
• краен срок за подаване на документи: 
20.05.2019 г. 17:00

==============================================================================
П Р О Т О К О Л
за определяне  на резултатите от теста за длъжността: Старши експерт в направление “Управление на отапдъците и опазване на почвите”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността старши експерт в направление “Управление на отапдъците и опазване на почвите”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
1. Зорница Филипова Караколева- 75 т.
2. Райна Иванова Пондева- 75 т.
3. Десислава Ивелинова Иванова - 60 т.

Въз основа на резултатите от теста:
Допускат се до интервю следните кандидати: 
1. Зорница Филипова Караколева- 75 т.
2. Райна Иванова Пондева- 75 т.

Посочените по-горе кандидати следва да се явят на 23.11.2018 г. от  11:30 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.
Не се допускат до интервю следните кандидати:
1. Десислава Ивелинова Иванова - 60 т.
Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
    /Христина Петрова/

        ================================================================================
СПИСЪК
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт в направление направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Зорница Филипова Караколева
2. Десислава Ивелинова Иванова
3. Райна Иванова Пондева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на  22.11.2018 г. от 13:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.  Цветелина Мирославова Венкова
2. Светла Жекова Господинова
3. Павлина Стоянова Буюклиева                                                                                          
 
            Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда – Общи положения;
2. Закон за управление на отпадъците;
3.Закон административните нарушения и наказания;
4. Закон за държавния служител.
 
Продължителност за решаване на теста – 40 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки.
На 22.11.2018 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.


Христина Петрова- Директор дирекция КПД / п /
Дата:13.11.2018 г.
==============================================================================
- Описание и изисквания:
длъжност, звено, административна структура: 
Старши експерт
Специализирана администрация направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Контрол на околната среда”, дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

1.Събира, систематизира и анализира информация свързана с контрол върху регионалните системи за управление на отпадъците, състоящи се от регионални депа и/или други съоръжения за третиране на отпадъци в териториалния обхват на РИОСВ;
2.Контролира изпълнението на условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
3.Осъществява мониторинг и контрол по закриване на общински депа и води кореспонденция с общини за изпълнение на изискванията на ЗУО;
4.Обработва преписки по подадени заявления за издаване, изменение и/или допълнение на разрешения за извършване на дейностите по третиране на отпадъци по Раздел I, Глава V и регистрационни документи по Раздел II, Глава V от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, когато дейностите се извършват на територията на РИОСВ - Стара Загора;
5.Изготвя експертни анализи и становища до компетентния орган по процедурите за издаване, изменение и/или допълнение на разрешения и регистрационни документи по ЗУО;
6.Води кореспонденция с общини за изпълнение на изискванията на ЗУО и със заинтересованите лица – заявители на административните услуги по издаване, изменение и/или допълнение на разрешения за извършване на дейностите по третиране на отпадъци по Раздел I, Глава V и на регистрационни документи по Раздел II, Глава V от Закона за управление на отпадъците;
7.Изготвя решения за издаване, откази за издаване, изменение и/или допълнение на регистрационни документи и разрешения и мотивирани решения за прекратяване на регистрацията, в установените от закона случаи;
8.Контролира лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци;
9.Участва и съдейства при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си;
10.Проверява условията по издадени комплексни разрешителни и предписания.
11.Проверява годишни доклади по околна среда на инсталации с комплексни разрешителни;
12.Администрира документооборота като ежедневно отразява входящата и изходящата кореспонденция на РИОСВ в деловодната програма, с оглед спазване на законоустановените срокове;
13.Извършва проверки, съставя предупредителни и констативни протоколи, дава предписания със срокове и отговорници, контролира тяхното изпълнение, изисква и има право да получава справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;
14.Съставя актове при констатиране на административни нарушения и подготвя необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки.

изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър 

минимален ранг: V младши 

специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): 
технически науки, химия, екология;

допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски език;

начин за провеждане на конкурса (всички изброени): 
Тест
Интервю

документи за кандидатстване:

1.Заявление за участие в конкурс приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
2.Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.Копие от документи, удостоверяващи придобитата професионално-квалификационна степен.
5. Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).

адрес: 
гр.Стара Загора, ул. ?