НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Главен експерт в направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите " в дирекция „Контрол на околната среда”


Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-08-155/02.07.2024 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжност Главен експерт в направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите ", отдел „Контрол и управление на отпадъците, почвите и опасните химични вещества“, в дирекция „Контрол на околната среда” /КОС/ при РИОСВ – Стара Загора.
Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1 
Правоотношение: Служебно правоотношение
1. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование  – бакалавър;
- минимален професионален опит – 2 години или придобит IV младши ранг като държавен служител.  
- ранг/специфично наименование – IV младши ранг като държавен служител. 
2. Специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител 
* Съгласно условията, посочени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител:
За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
- е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
- би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
- е народен представител;
- е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
- заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
- работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл.16а, ал.4 или чл. 81б.
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- кандидати със специалност: екология, технически науки, икономика са с предимство; 
- кандидати притежаващи шофьорска книжка категория „В“ са с предимство;
- да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност;
- съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Начин на провеждане на конкурса: 
- писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати с въпроси свързани с:
• Закон за държавния служител; 
• Закон за управление на отпадъците;
• Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите;
• Закон за опазване на околната среда 
- Интервю.
5. Необходими документи и образци за участие в конкурсната процедура:
- заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
- документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв; 
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
- Обработва преписки по подадени заявления за разходване на отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО и изготвя Решения за отказ или даване на съгласие за разходване на отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО.
- Подготвя и публикува на интернет страницата на РИОСВ информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления на всеки три месеца, съгласно Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. 
- Контролира реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, превеждане, съгласно законовите срокове на дължимите за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци. 
- Води регистър на издадените решения за разходване на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, както и на трансграничните превози по регламент 1013/2006.
- Извършва контрол по начисляване и събиране на продуктови такси за пусканите на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в т.ч.: опаковки, масла и нефтопродукти; батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства, пневматични гуми;
- Извършва проверки на въведени системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци в общини, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ-Стара Загора.
- Извършва контрол по спазване изискванията на чл. 19 от ЗУО – проверки по чистотата на населените места, на общинската и републиканска пътна мрежа, както и на речните корита.
- Участва в проверки на обекти, финансирани от ПУДООС.
- Извършва проверки на място по постъпили сигнали и жалби за замърсявания с отпадъци и други нерегламентирани дейности с отпадъци, съставя констативни протоколи, дава предписания със срокове, контролира тяхното изпълнение, уведомява сигналоподателя за резултатите от извършените проверки.
- Обработва преписки по подадени заявления за издаване, изменение и/или допълнение  на регистрационни документи по Глава V, Раздел II и разрешителни документи по Глава V, Раздел I от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, съхраняване, третиране и оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, когато дейностите се извършват на територията на РИОСВ - Стара Загора.
- Изготвя решения за издаване, откази за издаване, изменение и/или допълнение  на регистрационни и разрешителни документи и мотивирани решения за прекратяване на регистрации и разрешителни, в установените от закона случаи. 
- Извършва контрол по условията на издадени регистрационни документи и  разрешителни по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейностите с отпадъци и на площадките, на които се извършват дейности с отпадъци. 
- Изготвя експертни анализи и становища до компетентния орган по процедурите за  издаване, изменение и/или допълнение  на регистрационни и разрешителни документи по ЗУО.
- Проверява условия по издадени комплексни разрешителни и дава преписания.
- Води кореспонденция с общини за изпълнение на изискванията на ЗУО и със заинтересованите лица – заявители на административните услуги по издаване, изменение и/или допълнение  на регистрационни и разрешителни документи по Раздел I и II, Глава V от Закона за управление на отпадъците.
- Контролира отчетността и предоставянето на информация за дейностите по отпадъците от лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, третиране и/или оползотворяване на битови, строителни, производствени и/или опасни отпадъци, биоразградими отпадъци и утайки от ПСОВ, на отпадъци от опаковки, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба батерии и акумулатори, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба гуми и излезли от употреба МПС, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови, строителни, производствени или опасни отпадъци.
- Изготвя и предоставя информация на органа по чл. 45, ал.1 от ЗУО, за воденето на публичните регистри на разрешенията по чл. 67 от ЗУО, в т. ч. на тези от тях с прекратено действие; регистрационните документи по чл. 78 от ЗУО, в т. ч. на тези от тях с прекратено действие; площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА.
-   Подготвя информация, подпомагаща воденето на публичните регистри на регистрационните документи по чл. 78 от ЗУО, в т. ч. на тези от тях с прекратено действие; площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА;
-   Извършва проверки, съставя предупредителни и констативни протоколи, дава предписания със срокове и отговорници, контролира тяхното изпълнение, изисква и има право да получава справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство.
-   Участва и съдейства при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си.
-   Изготвя справки – отчети до МОСВ, Дирекция УООП за извършени проверки по ЗУО. Да съставя АУАН и проекти на наказателни постановления. Изготвя седмични, месечни и годишни отчети и годишен план.
-   Обслужва следните електронни системи: 
- Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО): издаване, изменение или прекратяване действието на регистрационни и разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО, утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците и проверка на отчетните книги;
- Електронен регистър на писмените разрешения (нотификации), издадени съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006.
- Разглежда, контролира и проверява изпълнението на плановете за управление на строителните отпадъци и отчетите по чл. 11, ал. 12 от ЗУО. Извършва контрол по Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани на строителни материали.
- Извършва проверки по Регламент ЕО 1013/ 2006 за трансграничен превоз на отпадъци.
-  Съставя актове при констатиране на административни нарушения и подготвя необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки.
-    Осъществява периодично дежурства в работни, почивни и празнични дни по график одобрен от директора.
-    Участва в съдебни дела по административно-наказателни производства.
-    Участва в експертни съвети по устройство на териториите, както и в комисии, назначени от други органи.
-  Произнася се по законосъобразните искания на физически и юридически лица, свързани с издаване на становища или разглеждане на жалби, в рамките на своята компетентност.
-   Създава и поддържа досиета на контролираните обекти и цялата налична информация. 
7. Формиране на основната месечна заплата:
Размерът на основната заплата, определена за длъжността е от 933 лв. до 1600 лв. 
Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в РИОСВ – Стара Загора.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ – Стара Загора и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ – Стара Загора и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
8. Минимален размер на основната заплата: 1600 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
9. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурсната процедура:
Област, община, населено място: Стара Загора, Стара Загора, Стара Загора
Адрес: ул. "Стара планина" № 2
Административно звено: Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"/„Център за административно обслужване“
Лице за контакт: 0884542020 – Ваня Драганова – Директор дирекция АФПД
Краен срок за подаване на документи: 15 юли 2024 г. | 17:30 ч.
- Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
- При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
- Документите се подават в сградата на РИОСВ – Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2, партер/„Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа;
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: office@stz.riew.gov.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. С входящ номер и дата се регистрират в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора само заявления, към които са представени всички посочени документи и образци за кандидатстване. Документи, подадени на електронната поща без да са подписани с квалифициран електронен подпис няма да се разглеждат от конкурсната комисия.
- Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ – Стара Загора www.stz.riew.gov.bg, .
Ден на публикуване на обявлението: 03.07.2024 г. 
-   Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/
-   Специализиран сайт за работа https://www.zaplata.bg/
-   Интернет страницата на РИОСВ – Стара Загора, www.stz.riew.gov.bg