НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Главен експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-08-145/25.06.2024 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора  
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжност Главен експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”
Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1 
Правоотношение: Служебно правоотношение

1. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование – бакалавър;
- минимален професионален опит – 2 години или придобит IV младши ранг като държавен служител.  
- ранг/специфично наименование – IV младши ранг като държавен служител. 
2. Специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител 
* Съгласно условията, посочени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител:
За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
- е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
- би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
- е народен представител;
- е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
- заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
- работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл.16а, ал.4 или чл. 81б.
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- кандидати със специалност „Икономика“ или „Администрация и управление“, са с предимство; 
- кандидати притежаващи шофьорска книжка категория „В“ са с предимство;
- да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност;
- съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Начин на провеждане на конкурса: 
- писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати с въпроси свързани с:
• Закон за държавния служител; 
• Кодекс на труда;
• Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите;
• Закон за администрацията;
• Закон за Националния архивен фонд;
- Интервю.
5. Необходими документи и образци за участие в конкурсната процедура:
- заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
- документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв; 
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
- Изготвя трудовите договори и допълнителните споразумения на служителите по трудови правоотношения;
- Изготвя заповедите за назначаване и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения;
- Изготвя заповедите за повишаване в ранг; 
- Изготвя заповедите за изменение на индивидуалната работна заплата; допълнителни споразумения и заповеди при повишаване на процента прослужено време на служителите назначени по ПМС-66/1996г.;
- Приема постъпилите заявления за отпуск, като удостоверява с подписа си датата на приемане;
- Отчита и следи за правомерното използване на всички видове отпуски (платен, неплатен) и болнични;
- Проверява съдържанието на заявлението за отпуск, сверява го със съдържанието на заповедта за отпуск и попълва броя на дните оставащ за ползване отпуск; 
- Администрира, комплектова и съхранява личните досиета на всички служители на РИОСВ – Стара Загора;
- Издава, води и съхранява служебни и трудови книжки и нанася всички промени в служебното и трудовото положение на служителите. Води дневник за издадените служебни и трудови книжки по реда, определен със Закона за държавния служител и Наредбата за трудовите книжки и трудовия стаж;
- Регистрира и вписва трудови договори, всички промени, свързани с трудови договори, както и всички заповеди за прекратяване на трудови правоотношения в Националната агенция по приходите (НАП); 
- Изготвя и представя пред Националния осигурителен институт (НОИ) и (НАП) всички видове отчети, справки и декларации;
- Изготвя длъжностни и поименни щатни разписания;
- Изготвя необходимите документи за трудовия стаж при пенсиониране на служителите;
- Изготвя удостоверения и служебни бележки, свързани с трудовата дейност, които да послужат пред съответните институции;
- Организира изготвянето на работните планове на служителите, извършването на междинната среща и процеса по оценяване на изпълнението на служителите в съответствие с Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
- Осигурява методическата, организационната и техническата подкрепа по разработване и изменение на длъжностните характеристики и ги съгласува преди тяхното утвърждаване от Директора;
- Спазва конфиденциалност съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 и по отношение на възнагражденията на служителите;
- Подготвя и участва в провеждане на конкурсни процедури за назначаване на служители в Дирекцията;
- Вписва и актуализира данни за структури и конкурси в Административния регистър; 
- Вписва и актуализира данни в Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА);
- Попълва данни в Годишен отчет в Интегрираната информационна система за държавната администрация (ИИСДА) в определени със заповед раздели и носи отговорност за достоверността на въведената от него информация и спазването на сроковете за попълване на отчетите в ИИСДА; 
- Въвежда и актуализира обяви за мобилност за РИОСВ – Стара Загора в Портала за работа в държавната администрация;
- Изготвя тристранни споразумения при назначения по реда на чл.81а от Закона за държавния служител;
- Приема, завежда и съхранява всички декларации, подавани от служителите по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; обработва данните от тях и унищожава информационните носители, въвежда и обработва данни в регистъра на декларациите и публикува информация в него, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни;
- Изготвя годишен план за обучения на служителите;
- Изготвя и представя в ИПА списък на лицата постъпили за пръв път на държавна служба;
- Запознава служителите с предложените семинарни/ обучения на Институт по публична администрация и изготвя списък на служителите, който представя в ИПА;
- Води регистър за вписване на проведените обучения;
- Изготвя Анализ на потребностите от обучение на служителите в РИОСВ – Стара Загора;
- Изготвя всички необходими справки, относно човешките ресурси, за МОСВ и други институции;
- Провежда инструктажи на служителите съгласно здравословните и безопасни условия на работа и противопожарна и аварийна безопасност;
- Информира се за промени в нормативната база, касаещи заеманата длъжност, както и при влизане в сила на нови нормативи актове;
- Организира, провежда и отчита първоначалния и периодични инструктажи на служителите;
- Систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;
- Организира архивирането на личните досиета на наетите служители, съгласно нормативните изисквания;
- Регистрира и съхранява приетите документи, като аналогови аудио – визуални документи се съхраняват в кутии, снимките се съхраняват в индивидуални пликове; отделните части от филми се съхраняват в класьори; микрофилмите се съхраняват навити на некорозивни метални или пластмасови ролки, поставени в кутии и проверяващи се на всеки две години; магнитните аудио ленти се съхраняват далече от магнитни полета;
- Създава справочен апарат към документите;
- Предоставя документите от архива за ползване;
- Участва в извършването на експертиза по ценността на документите;
- Води отчет в дневник по образец за всяко посещение и използване на документите в архива, като проверява състава и състоянието на документите преди и след използване;.
- Отразява входящата и изходящата кореспонденция на РИОСВ в деловодната програма;
7. Формиране на основната месечна заплата:
Размерът на основната заплата, определена за длъжността е от 933 лв. до 1600 лв. 
Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в РИОСВ – Стара Загора.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ – Стара Загора и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ – Стара Загора и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
8. Минимален размер на основната заплата: 1600 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
9. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурсната процедура:
Област, община, населено място: Стара Загора, Стара Загора, Стара Загора
Адрес: ул. "Стара планина" № 2
Административно звено: Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"/„Център за административно обслужване“
Лице за контакт: 0884542020 – Ваня Драганова – Директор дирекция АФПД
Краен срок за подаване на документи: 08 юли 2024 г. | 17:30 ч.
- Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
- При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
- Документите се подават в сградата на РИОСВ – Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2, партер/„Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа;
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: office@stz.riew.gov.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. С входящ номер и дата се регистрират в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора само заявления, към които са представени всички посочени документи и образци за кандидатстване. Документи, подадени на електронната поща без да са подписани с квалифициран електронен подпис няма да се разглеждат от конкурсната комисия.
- Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения
Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ – Стара Загора www.stz.riew.gov.bg.
Ден на публикуване на обявлението: 26.06.2024 г. 
-   Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/
-   Специализиран сайт за работа https://www.zaplata.bg/
-   Интернет страницата на РИОСВ – Стара Загора, www.stz.riew.gov.bg