НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Доклади за състоянието на околната среда

Доклад за 2015 г.

РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2015 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ
 
I. Въведение
 
II. Анализи по компоненти на околната среда
    ІІ.1. Атмосферен въздух
    ІІ.2. Води
    ІІ.3. Земи и почви
    ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие
 
III. Анализи по фактори на въздействие
    ІІІ.1. Отпадъци
    ІІІ.2. Шум
    ІІІ.3. Химикали и управление на риска от големи аварии
 

Доклад за 2014 г.

РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2014 ГОДИНА

 

Доклад за 2013 г.

РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2013 ГОДИНА 

 
СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение

II. Анализи по компоненти на околната среда
    ІІ.1. Атмосферен въздух
    ІІ.2. Води
    ІІ.3. Земи и почви
    ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие

III. Анализи по фактори на въздействие
    ІІІ.1. Отпадъци
    ІІІ.2. Шум
    ІІІ.3. Радиационен контрол
    ІІІ.4. Химикали и управление на риска от големи аварии
 
IV. Превантивна дейност и контрол
    IV.1. ОВОС и екологична оценка
    IV.2. Комплексни разрешителни и минали екологични щети
    IV.3. Информационна дейност
    IV.4. Административно-наказателна дейност

V.  Проекти/ обекти с екологично предназначение

VI. Заключение

Доклад за 2012 г.

Доклад за 2011 г.

Доклад за 2010 г.