НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2019 година виж всички »

Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни през 2019 г.

"Прогрес" АД, гр. Стара Загора 259 Kb (PDF) свали
"Арсенал" АД, гр. Казанлък 253 Kb (PDF) свали
"Панхим" ООД, гр. Стара Загора 377 Kb (PDF) свали
"Ей и Ес -ЗС Марица Изток 1" ЕООД 349 Kb (PDF) свали
ЕТ "Градус - Иван Ангелов 55", с. Баня, общ. Нова Загора 313 Kb (PDF) свали
"Контур Глобал Марица Изток 3" АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово 266 Kb (PDF) свали
"Свиком" ЕООД, гр. Сливен 274 Kb (PDF) свали
"Аякс-1" ЕООД, с. Пъстрен, общ. Опан 243 Kb (PDF) свали
"Репродуктор по свиневъдство" АД, с. Калчево, общ. Тунджа 274 Kb (PDF) свали
"Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" 251 Kb (PDF) свали
"Арсенал" АД, гр. Казанлък 221 Kb (pdf) свали
"Милениум - 2000" ЕООД, с. Рупките, общ. Чирпан 206 Kb (PDF) свали
"Градус - 1" ЕООД, гр. Чирпан 291 Kb (PDF) свали
"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД, с. Тенево, общ. Тунджа 229 Kb (PDF) свали
"Топлофикация - Сливен" ЕАД 268 Kb (PDF) свали
"Е. Миролио" ЕАД, гр. Сливен 228 Kb (PDF) свали
"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, с. Ковачево 291 Kb (PDF) свали
"Градус - 1" ЕООД, птицекомбинат Ямбол 276 Kb (PDF) свали
"Градус - 1" ЕООД, с. Зимница, общ. Стралджа 224 Kb (PDF) свали
"Е. Миролио" ЕАД, гр. Ямбол 279 Kb (PDF) свали
„Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора”, площадка с. Ракитница, общ. Стара Загора 263 Kb (PDF) свали
"Минералкомерс" АД, гр. Стара Загора 215 Kb (pdf) свали
„Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово 173 Kb (PDF) свали
„Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово 292 Kb (pdf) свали
"Кастамону България" АД, с. Горно Съхране 201 Kb (pdf) свали