НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2013 година виж всички »

Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни през 2013 г.

От връзките по-долу можете да се запознаете с желаните доклади от проверки.
„Ембул инвестмънт”АД, гр. Стара Загора 99 Kb (pdf) свали
„Прогрес”АД, гр. Стара Загора 3 Mb (pdf) свали
„Е. Миролио” ЕАД, гр. Ямбол 2 Mb (pdf) свали
„Панхим” ООД, гр. Стара Загора 2 Mb (pdf) свали
„КонтурГлобал Марица Изток 3”АД, с. Медникарово 2 Mb (pdf) свали
„Колхида Сливен”АД, гр. Сливен 2 Mb (pdf) свали
„Арсенал” АД, завод 4, гр. Мъглиж 2 Mb (pdf) свали
„Ей И Ес- Марица Изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово 3 Mb (pdf) свали
„Е. Миролио” ЕАД, гр. Сливен 889 Kb (pdf) свали
„Еко фарм 2005” ЕООД, гр. Сливен, площадка с. Панаретовци 2 Mb (pdf) свали
Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово 3 Mb (pdf) свали
„Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово 3 Mb (pdf) свали
„Градус-1” ООД, птицекомбинат Ямбол 2 Mb (pdf) свали
„Аякс-1” ЕООД, площадка с. Пъстрен, общ. Опан 2 Mb (pdf) свали
„Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово 602 Kb (pdf) свали
„Арсенал”АД, гр. Казанлък 4 Mb (pdf) свали
„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, гр. Раднево 4 Mb (pdf) свали
„Ремотекс-Раднево” ЕАД, гр. Раднево 459 Kb (pdf) свали
„Репродуктор по свиневъдство” АД, с. Калчево, общ. Тунджа 3 Mb (pdf) свали
„Аякс-95”ООД, площадка с. Боздуганово, общ. Раднево 2 Mb (pdf) свали
„Милениум-2000”ООД, площадка с. Рупките 1 Mb (pdf) свали
ЕТ „Градус-Иван Ангелов 55”, площадка с. Баня, общ. Нова Загора 4 Mb (pdf) свали
"Джени Груп" ЕООД, с. Панаретовци, общ. Сливен 3 Mb (pdf) свали
„Керамична къща Стралджа” ЕООД, гр. Стралджа 147 Kb (pdf) свали
„Палфингер Продукционстехник България”ЕООД, с. Тенево, общ. Тунджа 8 Mb (pdf) свали