НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

БДИБР–Пловдив и РИОСВ–Стара Загора провериха сигнал за замърсяване на р. Еледжик

14.05.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) провери постъпил в РИОСВ – Стара Загора сигнал за замърсяване на водите на р. Еледжик, в границите на с. Априлово, общ. Гълъбово. 
Двете екоинституции съвместно с Регионалната лаборатория към ИАОС – Стара Загора установиха на място, че при моста на с. Априлово водата е с белезникав цвят и миризма, характерна при гнилостни процеси. Проверен е и свинекомплекс в съседното село Пъстрен, сочен като източник на замърсяване в сигнала, но от него няма заустване на отпадъчни води, които биха причинили замърсяването.
Установено е, че замърсена вода изтича в р. Еледжик от изпускателя на микроязовир над с. Априлово. Касае се за изпускане на наслоени утайки в долните слоеве на водоема. За да се диагностицира степента на замърсяване, са взети водни проби за анализ от 4 пункта: от р. Еледжик преди вливането й в язовира, от язовира, при изпускателя му и от реката след водоема. Пробите ще се изследват по показателите: рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, азотни и фосфорни показатели и БПК. Измерените на място резултати сочат ниски стойности на разтворен кислород в р. Еледжик след изпускателя на язовира, които се дължат на изпускането на дънни утайки. Във всички пунктове са констатирани повишени стойности на електропроводимост.
След като окончателните мониторингови резултати бъдат готови и анализирани, експертите на БДИБР ще определят санкцията, която ще бъде наложена на концесионера. Те ще се публикуват своевременно и на сайта на институцията.