НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Актуални конкурси

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №. РД-08-174/31.10.2022 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжност "Главен експерт" в дирекция „Административна, финансова и правна  дейност”

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1 


Правоотношение: Служебно правоотношение
1. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование  – бакалавър;
- минимален професионален опит – 2 години;
- ранг/специфично наименование – IV младши ранг като държавен служител

2. Специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител 
* Съгласно условията, посочени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител:
За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
- е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
- би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
- е народен представител;
- е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
- заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
- работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл.16а, ал.4 или чл. 81б;

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- кандидати със специалност „Право“ са с предимство; 
- кандидати притежаващи шофьорска книжка категория „В“ са с предимство;
- да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност;
- съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Начин на провеждане на конкурса: 
- писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати с въпроси свързани с:
• устройството и функционирането на администрацията,;
• ЗДОИ, ЗДСл, ПУДРИОСВ;
- Интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв; 
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв.

6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
1. Организира процеса на достъп на обществеността до информацията за околната среда, съобразно ЗДОИ; 
2. Води регистъра за достъп до обществена информация и обработва постъпилите заявления;
3. Предоставя  информация на обществеността в областта на околната среда;
4. Организира издаването на информационни материали, свързани с дейността на РИОСВ, включително годишните доклади за състоянието на околната среда;
5. Изготвя и предоставя информационни материали за състоянието на околната среда и дейността на РИОСВ чрез средствата за масова информация и WEB страницата на РИОСВ. Подържа активни контакти с регионалните и националните медии за популяризиране на дейността и задачите на РИОСВ;
6. Участва в процеса по екологично възпитание на подрастващите като организира и участва в открити уроци на екологична тематика за ученици от ОУ на територията на РИОСВ. Съдейства за организирането и провеждането на кампании и инициативи по екокалендара  на МОСВ от учебните заведения на територията на РИОСВ; 
7. Изготвя и разпространява  информационни материали;
8. Организира кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и тяхното провеждане на регионално ниво, включително  и разпространението на рекламните материали в кампаниите;
9. Предоставя информация на средствата за масово осведомяване в областта на опазване на околната среда, водите и природата;
10. Участва в работни групи и конференции;
11. Предприема действия за информиране на заинтересованите ведомства и организации и средствата за масово осведомяване при регистрирано превишаване на алармените прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид, озон и други;
12. Обслужва клиентите на ЦАО, предоставя наличната информация и документация, координира посещението при други експерти при необходимост;
13. Събира, съхранява и обработва личните данни, до които има достъп при или по повод изпълнение на служебните си задължения съобразно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679), Закона за защита на личните данни и Вътрешните правила за защита на личните данни в РИОСВ, като се задължава да не ги разгласява;
14. Осъществява дейности  по приемане, филтриране и насочване на отговори на запитвания, писма, жалби, уведомления, заявления и сигнали на граждани, получени по пощата, по електронната поща, на „зелен телефон“ и на насочените от фронт офиса;
15. Води регистър на сигналите;
16. Обработва и оформя текстове и документи, подготвени от директора и експертите;
17. Спазва вътрешните правила, приети в  регионалната инспекция;
18. Познава и ползва всички нормативни документи, свързани с екологичното законодателство и административното обслужване;
19. Докладва административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности;
20. Подпомага дейности в Дирекция АФПД;
21. Запознава заинтересованите физически и юридически лица с административните процедури извършвани в РИОСВ – Стара Загора;
22. Систематизира, описва и приема документацията от и за външни консултиращи  юридически или физически лица;
23. Извършва комуникация и координация с външни консултиращи  юридически или физически лица;
24. В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени от  директора на РИОСВ-Стара Загора и/или прекия ръководител;
25. Осъществява дигитална комуникация чрез използване на функции и инструменти в съответствие с приложимите правила. Познава и прилага правилата за информационна сигурност съобразно длъжността си. 
 
7. Формиране на основната месечна заплата:
Размерът на основната заплата, определена за длъжността е от 730 лв. до 2450 лв. 
Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в РИОСВ-Стара Загора.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ- Стара Загора и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ- Стара Загора и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

8. Минимален размер на основната заплата: 1113 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

9. Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място: Стара Загора, Стара Загора, Стара Загора
Адрес: ул. "Стара планина" № 2
Административно звено: Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"/„Център за административно обслужване“
Лице за контакт: 042/ 692211 – Злати Христов – Директор дирекция АФПД
Краен срок за подаване на документи: 14 ноември 2022 | 17:30 ч.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
- Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
- При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
- Документите се подават в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2, партер/ „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа;
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: office@stz.riew.gov.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. С входящ номер и дата се регистрират в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора само заявления, към които са представени всички посочени документи и образци за кандидатстване. Документи, подадени на електронната поща без да са подписани с квалифициран електронен подпис няма да се разглеждат от конкурсната комисия.
- Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:
Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора www.stz.riew.gov.bg;

10. Документи и образци за кандидатстване 
- заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
Ден на публикуване на обявлението: 01.11.2022 г. 
-Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/
-Специализиран сайт за работа https://www.zaplata.bg/
-Интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора, www.stz.riew.gov.bg
Краен срок за подаване на документи: 14.11.2022 г. 17:30 часа


 
СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” при РИОСВ-Стара Загора
 
 
На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на преценка взета с протокол № 1/16.11.2022 г. на конкурсна комисия, назначена със заповед № РД-08-185/16.11.2022 г.  на Директора на РИОСВ- Стара Загора допуснати до конкурса са следните кандидати:
1. Румяна  Динева
2. Мариана Чорбаджиева
3. Петя Байкова
4. Стела Герджикова
5. Живко Тодоров
6. Пенчо Пенчев
7. Борис Петков
8. Станислава Попова
Посочените, допуснати кандидати трябва да се явят на тест за установяване познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 29.11.2022 г. от 13:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2.
Необходимо е кандидатите да носят валиден български документ за самоличност и химикал, пишещ със син цвят. Конкурсната процедура ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно действащата заповед на министъра на здравеопазването. 
1. Нормативни актове, които могат да се ползват за подготовка за конкурса:
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за достъп до обществена информация;
- Правилник за устройството и дейността на  регионалните инспекции по околната среда и водите
- Закон за държавния служител
2. Система за определяне на резултатите:
Съгласно решение взето с протокол № 2/16.11.2022 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-08-185/16.11.2022 г.  на Директора на РИОСВ- Стара Загора, системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста, коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста и при интервюто за назначаване за държавен служител на длъжност Главен експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” както следва: 
Тест: 
- Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност, и с професионалната област на длъжността. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията;
- Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които се подпечатват с печата на РИОСВ-Стара Загора и се запечатват в еднакви пликове;
- Всеки вариант на тест съдържа 15 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Кандидатите отбелязват с „Х“ верния според тях отговор на затворените въпроси. След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати;
- Решаването на теста продължава 60 минути от момента на обявяване на начало от председателя на конкурсната комисия;
- Всеки верен отговор носи по 1 точка, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 15 точки. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки;
- За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно на минимум 10 от зададените въпроси, като тези кандидати ще получат 10 точки. До интервю не се допускат кандидати с по-малко от 10 точки;
- Успешно издържалите теста кандидати ще бъдат допуснати до интервю, като се уведомят чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто;
- Крайният резултат от теста се умножава с коефициент на тежест „4“ (четири) при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.
Провеждане на интервю:  
Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до трети етап на конкурсната процедура –   интервю.
- Определя време за провеждане на интервюто за всеки кандидат – до 20 мин; 
- Комисията формулира въпроси, които ще се задават на интервюто - едни и същи за всеки кандидат и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността. Определените компетентности, по които ще се задават въпросите са: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност и други, по решение на комисията
- Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 от НПКПМДС – за експертни длъжности. Определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките на отделните критерии;
- Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия;
- Комисията определя оценка „4,00” като минимален общ резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, при максимална оценка за общ резултат от интервю „5,00“. При постигнат на интервюто резултат под минималния „4,00”, кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира;
- Крайният резултат/оценка от интервюто се трансформира в балова оценка като се умножи с коефициент на тежест „5“ (пет) при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.
Интервюто е с по-голяма относителна тежест, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и деловите качества на кандидатите, комуникативните и професионалния им умения и изказ, уменията за аргументиране и убеждаване, поради което и на основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС резултатите от теста се умножават с коефициент 4, а резултатите от интервюто се умножават с коефициент 5.
Окончателният резултат, отразен във формуляр-приложение № 8, за всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответните коефициенти. 
    При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Злати Христов /п/
Дата: 21.11.2022  г.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №. РД-08-163/18.10.2022 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
За длъжност "Младши експерт", направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”, отдел „Контрол на околната среда”, дирекция „Контрол и превантивна дейност”

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1 
Правоотношение: Служебно правоотношение

1. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

- минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование  – професионален бакалавър;
- минимален професионален опит – 0 години/не се изисква; 
- ранг/специфично наименование – V младши ранг като държавен служител. 

2. Специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител 
* Съгласно условията, посочени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител:
За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
- е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
- би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
- е народен представител;
- е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
- заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
- работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл.16а, ал.4 или чл. 81б;

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- кандидати със специалност „Технически науки“, “Химически науки“ или „Екология“ са с предимство; 
- кандидати притежаващи шофьорска книжка категория „В“ са с предимство;
- да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност;
- съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Начин на провеждане на конкурса: 
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност; 
- Интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв; 
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв.

6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
- Събира, систематизира и анализира информация свързана с качеството на атмосферния въздух;
- Контролира емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферата от неподвижни източници, нормирани съгласно действащото законодателство, както и съгласно подписаните и ратифицирани от Република България международни конвенции и в съответствие с ефективността на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове;
- Контролира вноса, износа пускането на пазара или използването на вещества, които нарушават озоновия слой, флуорирани парникови газове, както и на продукти и съоръжения, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества;
- Осъществява превантивен контрол за опазване качеството на атмосферния въздух, чрез: участие в комисиите за държавно приемане на обекти съгласно чл. 16 ЗЧАВ; ежегодна актуализация на списъците на обектите, формиращи атмосферни емисии, подлежащи на задължителен емисионен контрол; ежегодна актуализация на списъците на хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече вещества, които нарушават озоновия слой или флуорирани парникови газове;
- Анализира данни в съответствие с нормативните изисквания на Закона за чистотата на атмосферния въздух от общинските програми за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми за вредни вещества, както и в общинските оперативни планове за действие; 
- Проверява годишни доклади по околна среда на инсталации с комплексни разрешителни;

7. Формиране на основната месечна заплата:
Размерът на основната заплата, определена за длъжността е от 900 лв. до 1019 лв. 
Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и вътрешните правила, прилагани в съответната администрация. 
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

8. Минимален размер на основната заплата: 900 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

9. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурсната процедура:
- Документите за участие в конкурса се подават в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, вход „Център за административно обслужване“  до 17.30 часа на 31.10.2022 г. на адрес: гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 2.
- Конкурсът ще се проведе в сградата на РИОСВ - гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 2.
- Лице за контакт Злати Христов - директор дирекция, дирекция АФПД, тел. 042/692211.
- Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник:  Подаването на заявлението и приложенията към него да се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Документите може да се подават и по електронен път на адрес  office@stz.riew.gov.bg , като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща. При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс. С входящ номер и дата се регистрират в Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора само заявления, към които са представени всички необходими документи.
- Документи, подадени на електронната поща без квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия. 
- Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения свързани с конкурса:
На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител  нареждам обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на електронната страница на инспекцията с адрес www.stz.riew.gov.bg. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му да бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора.

10. Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място: Стара Загора, Стара Загора, Стара Загора
Адрес: ул. "Стара планина" № 2
Административно звено: Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"/„Център за административно обслужване“
Лице за контакт: 042/ 692200
Краен срок за подаване на документи: 31 октомври 2022 | 17:30 ч.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
- Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
- При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
- Документите се подават в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2, партер/ „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа;
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: office@stz.riew.gov.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. С входящ номер и дата се регистрират в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора само заявления, към които са представени всички посочени документи и образци за кандидатстване. Документи, подадени на електронната поща без квалифициран електронен подпис няма да се разглеждат от конкурсната комисия.
- Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:
Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора.

11. Документи и образци за кандидатстване 
- заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
Ден на публикуване на обявлението: 18.10.2022 г. 
-Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/
-Специализиран сайт за работа https://www.zaplata.bg/
-Интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора, www.stz.riew.gov.bg
Краен срок за подаване на документи: 31.10.2022 г. 17:30 часа

 
СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”, в административно звено отдел „Контролна дейност”, дирекция „Контрол на околната среда” при РИОСВ-Стара Загора

 
На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на преценка взета с протокол № 1/01.11.2022 г. на конкурсна комисия, назначена със заповед № РД-08-177/01.11.2022 г.  на Директора на РИОСВ- Стара Загора допуснати до конкурса са следните кандидати:

1. Румяна Динева 
2. Донка Дончева
3. Деян Чернев
4. Дияна Кацарова
5. Мария Атанасова
6. Милена Димитрова
7. Цветелина Тонева
8. Деница Стоева 
9. Стефка Дамянова
10. Петър Георгиев

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест за установяване познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 15.11.2022 г. от 13:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2.
Необходимо е кандидатите да носят валиден български документ за самоличност и химикал, пишещ със син цвят. Конкурсната процедура ще се