Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2023 г. виж всички »

9

11.07.2023 г.
На 9-10.06.2023 г. в местността „Кара кос”, гр. Мъглиж бе извършена проверка на „Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД гр. Казанлък. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ-11-1/2023 г. на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) с изискванията на глава седем, раздел I от ЗООС и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях на обекта. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. На площадката са построени, но невъведени в експлоатация 3 съоръжения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия. Дадено е 1 предписание да се обозначат пожарните хидранти със знаци, което е изпълнено.