Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2023 г. виж всички »

8

11.07.2023 г.
На 2.06.2023 г. в местността „Мараш“ в землището на гр. Стралджа бе извършена проверка на „Производствено – складова база „Стралджа Мараш“ с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ-20/2018 г. на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) с изискванията на глава седем, раздел I от ЗООС и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях на обекта. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. Дружеството не извършва дейност.