Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2017г. виж всички »

8

На 27 април 2017 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на Петролна база„Зара“ гр. Стара Загора с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора.
Според извършената класификация на обекта, съгласно изискванията на Приложение №3 от Закона за опазване на околната среда, съоръжението се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал. Съгласно изискванията на чл.106, ал.1 на ЗООС операторът е изготвил и внесъл в РИОСВ – Стара Загора Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии с приложенията към него. Проведена е процедура по разглеждането му и издадено Потвърждение № СЗ – 6/2016 на пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
Обектът е започнал работа на 20.12.2016 г. за което е уведомил РИОСВ – Стара Загора с писмо вх. № 7299/27.12.2016 г.