Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2023 г. виж всички »

7

11.07.2023 г.
На 25-26.06.2023 г. в местността „Бършен“, гр. Сливен бе извършена проверка на „Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ-18-1/2022 г. на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) с изискванията на глава седем, раздел I от ЗООС и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях на обекта. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че частично са изпълнени изискванията към някои нейни елементи. Дадени са 5 предписания свързани с изграждането на спиращи достъпа съоръжения, целящи ограничаване възможността на нарушители да проникнат в обекта неконтролирано; отремонтиране на неработещите камери от системата за видеонаблюдение; изграждане на периметрова охрана със СОТ на складовете на които липсва; почистване на района от растителността, която създава възможност за скрито предвижване на евентуални нарушители, които са изпълнени.