Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2017г. виж всички »

7

На 21 април 2017 г. в гр. Ямбол бе извършена проверка на „Склад за съхранение на взривни вещества“ с. Каменец , общ. Стралджа с оператор „Минна компания Петров” АД гр. Ямбол.
Според извършената класификация на обекта, съгласно изискванията на Приложение №3 от Закона за опазване на околната среда, съоръжението се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал. Дружеството е въвело Система за управление мерките за безопасност (СУМБ) и е разработило Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии. Пълнотата и съответствието му с изискванията на глава седем, раздел I от ЗООС и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е потвърдена с Потвърждение № СЗ-2/2016 г. на РИОСВ Стара Загора.