Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2023 г. виж всички »

3

11.07.2023 г.
На 18-19.04.2023 г. в с. Каменец, общ. Стралджа бе извършена проверка на „Склад за съхранение на взривни вещества“ с оператор „Минна компания Петров” АД гр. Ямбол. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ-2/2016 г. на пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) с изискванията на глава седем, раздел I от ЗООС и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях на обекта. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.