Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г. виж всички »

3

На 25.03.2022 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Инсталация за производство на течни газове – кислород, азот и аргон“ с оператор „Линде газ България” ЕООД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи, но във връзка с настъпили промени на площадката е необходима актуализация на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, Аварийния план и приложенията към тях за което да дадени 4 предписания със срок.