АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

21 май- Европейски ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

22.05.2023 г.
     „Натура 2000“ е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. 

Мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) е създадена преди 31 години. На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програма LIFE. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. За да се отбележи създаването на мрежата „Натура 2000“ и с цел да се почетат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, 21-ви май се обявява за Европейски ден на „Натура 2000“със специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите. 
Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) мрежата от защитени зони включва: 
- защитени зони за опазване на дивите птици (накратко - за птиците); 
- защитени зони за опазване на природните местообитания (хабитати) и на дивата фауна и флора (накратко - за хабитатите), 
установяването на които протича по различни процедури.
• Към момента мрежата от защитени зони в България включва:
• 120 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 23.1 % от територията на България;
• 233 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 30,3 % от територията на България.

От биоразнообразието на живот на Земята се черпи храна, енергия, дървен материал, сурови материали, чист въздух и чиста вода, които не само правят живота възможен, но и чрез тях се контролира  икономическото развитие. С цел опазване на биоразнообразието Европейският съюз  изгражда голяма мрежа от защитени зони на територията на всички държави - членки  на общността. Тези големи териториални площи, известни като Натура 2000, са най-голямата функционално свързана мрежа от защитени територии в света, което показва загриженото отношение на гражданите на ЕС към биологичното разнообразие.
Тази година Европейската комисия отправя и покана за кандидатстване за Европейската награда „Натура 2000“. Тазгодишното седмо издание  ще бъде отворено за участие на https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000-award_en от 22 май до 29 септември 2023 г.