ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 07.06.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -29 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от магазин за хранителни стоки с рампа, магазин за промишлени стоки, санитарни помещения, ресторант за бързо хранене, кафене, аптека, рекламно съоръжение и паркинг” в поземлен имот с идентификатор 51809.13.289, гр. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 25 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MW” в имот с идентификатор 81414.33.106 по КККР на гр. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 26 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 4790 kW” в имоти с № № 67338.1.1146 и 67338.1.1147 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 34 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 67338.834.34 /стар номер 034034/, землище на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 35 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на жилищна сграда и фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 50 KWp” в поземлен имот № 67338.431.25, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 36- EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и склад” в поземлен имот с идентификатор 46694.70.157, землище на с. Малко Чочовени, общ. Сливен.

Публикувано на 02.06.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 30 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на изменение на действащ Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 47980.10.10 по кадастралната карта на с. Мечкарево, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 31 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична централа в имот с идентификатор 68850.304.821 в землището на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 33 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Частично изменение на Общ устройствен план на общ. Ямбол (ЧИ на ОУПО), изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват поземлени имоти с № № 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.

Публикувано на 19.05.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -27 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала е инсталирана мощност до 1 MWp” в поземлен имот с идентификатор 32915.34.549, с. Ичера, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -32 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и Подробен устройствен план - план за регулация и засторяване (ПУП-ПРЗ) за УПИ 1-438, П-438, Ш-438, VII-438, VIII-438, IX-438, Х-438, XI-438, ХИ-438 и ХШ-438 в кв. 64; УПИ VI-438, VII-438, VIII-438, IX-438, Х-438, XI-438, ХП-438 и ХШ-438 в кв. 73; УПИ 1-1081, II-1082, III-1083, IV-1084, V-1085, VI-1086, VII-1087 и VIII-1088 в кв. 133 по плана на с. Змейово, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -25 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на допълнителни производствени съоръжения и реконструкция на съществуващи обекти, към инсталацията за производство на експлозиви и въвеждане на нови технологични линии на площадката на Завод 3 на „Арсенал” АД, поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землище на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -26 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение; „Обособяване на участък за компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци, на съществуваща площадка с инсталация за предварително третиране на смесени битови и разделно събрани отпадъци” в УПИ 1-302, землище на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -27 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор, довеждащ водопровод и довеждащ път” в поземлени имоти с идентификатори 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5 и 18280.227.720 в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.

Публикувано на 17.05.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -22 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) „За производствено-складови дейности, включително енергопроизводство“ в имот с идентификатор 27111.76.271 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -23 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 600 KW” в имот с идентификатор 35167.74.31 по КККР на гр. Казанлък.

Публикувано на 12.05.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -21 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Сливен и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 67338.47.72 по кадастралната карта на гр. Сливен.

Публикувано на 28.04.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -20 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 1 MW за производство на електрическа енергия“ в имот № 87212.91.32 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -21 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в имот № 10776.13.61 по кадастралната карта на с. Веселиново, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -23 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ П-458, кв. 62 по плана на с. Окоп, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -24 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост е предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на осем жилищни сгради, ресторант, две водовземни съоръжения и монтиране на две пречиствателни станции”, в поземлени имоти е идентификатори 05431.19.19 и 31276.91.46, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора.

Публикувано на 20.04.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -22 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка, съхранение в хладилен сектор и търговия с жива, охладена, замразена риба, рибни продукти и фотоволтаична инсталация“ в имот № 67338.601.56 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -19 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 70 MWp” в поземлени имоти с идентификатори 57323.62.122 и 57323.2.149, с. Полски Градец, общ. Раднево.