ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 07.07.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 33 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на котелно гориво от изходна суровина - нефт“ в УПИ 1-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан (с идентификатор 81414.501.67.47).

Публикувано на 05.07.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 43 - EO/2023 г. да и е се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствем план на община Гълъбово и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 57515.23.1 по КККР на с. Помощник, общ. Гълъбово, за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 46 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Разделяне на имот № 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол на четири нови имота и изграждане във всеки от тях на фотоволтаична централа с мощност от 200 kW и нов БКТП“.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 34 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за дейности по закупуване и съхранение на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, текстил, дървесни и метални отпадъци, излезли от употреба гуми и изолационни материали“ в имот № 68850.523.5666 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 35 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци и сондажен кладенец“ в имот № 67338.78.15 по кадастралната карта на гр. Сливен.

Публикувано на 04.07.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 42 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП)на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на две фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност до 8 MWp”, в поземлени имоти с идентификатори 02734.67.517 и 02734.68.517 , землище на с. Баня, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 44 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план на общ. Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване(ПУП-ПЗ) за имоти с идентификатори 02734.45.26 и 02734.46.22 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 45 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и пелите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 72165.362.29 по кадастралната карта на по КККР на гр. Твърдица.

Публикувано на 28.06.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -30 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест жилищни сгради ” в поземлен имот с идентификатор 70202.32.23 в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 39 - EO/2023 г. да се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ЗТУП-ПЗ) за „Изграждане на четири фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 15,17 MWp” в поземлени имоти с идентификатори 30819.73.1, 30819.99.4, 30819.100.19 и 30819.124.6, с. Зетьово, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 40 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазваме в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична централа в имот с идентификатор 54314.17.11 по КККР на с. Остра могила, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 41- EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Гълъбово и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване(ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с номера 18280.193.10, 18280.193.1, 18280.193.453, 18280.148.11, 18280.163.9, 18280.163.648, 18280.163.650, землище на гр. Гълъбово, 49391.2.26, 49391.2.23, и 49391.2.37, землище на с. Мусачево, 61755.38.168, 61755.38.67 и 61755.38.66, землище на с. Разделна, 49535.127.1, 49535.127.2, 49535.115.1 и 49535.116.5, землище на с. Мъдрец, 32857.58.273,32857.58.285,32857.58.286,32857.58.294,32857.48.405,32857.1.238,32857.1.236 и 32857.58.288, землище на с. Искрица, 10416.15.83, 10416,16.66, 10416.16.54, 10416.16.67, 10416.16.57 и 10416.42.221, землище на с. Великово, 00552.47.1, 00552.48.1, 00552.47.2, 00552.37.12, 00552.48.212 и 00552.36.12, землище на с. Априлово, общ. Гълъбово, за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”.

Публикувано на 23.06.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 38 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват, поземлени имоти с идентификатори 38563.46.16, 38563.49.3. 38563.49.9, 38563.49.11, 38563.51.7, 38563.51.13, 38563.53.13, 38563.53.14, 38563.55.1, 38563.124.1, 38563.124.3, 38563.124.5, 38563.124.12, 38563.124.13. 38563.124.18, 38563.124.26, 38563.125.3, 38563.125.5, 38563.125.11, 38563.125.14, 38563.125.18, 38563.125.19, 38563.125.20, 8563.125.32, 38563.125.39, 38563.125.58, 38563.163.1, землище на с. Копринка, общ. Казанлък.

Публикувано на 15.06.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 37 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Болярово и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1,7 MWp" в поземлен имот № 31019.34.10, с. Златиница, общ. Болярово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -28 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие", в поземлен имот с идентификатор 30119.85.4, с. Загоре, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ -17 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение :„Изграждане на птицеферма за кокошки носачки и електроцентрала, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции в имоти с идентификатори 24342.68.3 и 24342.69.8 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж.

Публикувано на 09.06.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 24 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на обслужващо жилище и фотоволтаична електроцентрала до 1 МВт в имот № 68850.68.33 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 28 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1000 kW” в имот № 67338.77.49 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 29 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване(ПУП-ПЗ)“ на имот № 02734.49.573 по кадастралната карта на с. Баня, общ. Нова Загора.