ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 11.08.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 57 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за "Изменение на Общ устройствен план на общ. Стара Загора за имот  №70202.3.1 землището на с.Сулица, общ.Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 58 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за "Изменение на Общ устройствен план на общ. Казанлък и изработване на подробен устройствен план за имоти  № 35167.16.22 и 35167.16.39 по кадастралната карта на гр. Казанлък.

Публикувано на 04.08.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 56 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план на общ. Павел баня и изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за имот 00697.35.5 в землището на с. Асен, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 40 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на поливна система - капково напояване на съществуващи овощни градини”, разположено в поземлени имоти с идентификатори 18259.24.07, 18259.26.60, 18259.29.188 и 18259.29.6189, землището на с. Гълъбинци, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 41 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, общ. Котел.

Публикувано на 31.07.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 55 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Частично изменение на Общ устройствен план(ОУП) на община Павел баня и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)“ за УПИ I -431, кв. 50 по плана на с. Скобелево, общ. Павел баня.

Публикувано на 28.07.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 53 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Общ уетройствен план (ОУП) на община Ямбол и изработване на Подробен уетройствен план - план за регулация (ПУП-ПРЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 3 MW” в имот № 87374.525.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 54 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Чирпан с обхват, поземлени имоти с идентификатори 81414.123.70, 81414.123.71, 81414.123.74 и 81414.123.20 по КККР на гр. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 38 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци“ в имот № 81414.502.3419 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 39 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Ремонт, възстановяване на съществуващ рибарник и водовземане от река Селченска”, в имот № 49494.701.358 по кадастралната карта на гр. Мъглиж.

Публикувано на 21.07.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 51 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Гълъбово и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 18280.80.20“ по кадастралната карта на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 52 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ИПУП-ПР и ПУП-ПЗ) и инвестиционен проект за изграждане на фотовоятаична електроцентрала(ФЕЦ) с мощност до 3 MW” в имот № 87374.525.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 32 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Поставяне на мобилен кланичен пункт за едри преживни животни и мобилен обект за преработка на мляко“ в УПЙ II, кв. 3 по плана на с. Ситово, общ. Болярово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 37 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Доставка и монтаж на нови модулни обекти за преработка на животинска продукция с пречиствателно съоръжение към тях и поставяне на автономна фотоволтаична централа“ в имот № 83106.501.890 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък.

Публикувано на 14.07.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 49 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройетвен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност до 0,4 MWp и нов БКТП (бетонна комплектна трансформаторна подстанция) 20/0,4 kV” в поземлен имот с идентификатор 87374.36.69, гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 50 - EO/2023 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Общ устройствен план на общ. Казанлък и изработване на Подробен устройствен план за имот № 06848.31.197 по кадастралната карта на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 36 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Риборазвъждане в язовир „Кирилово”, землище на с. Кирилово, общ. Елхово, имот с номер 36909.63.1.

Публикувано на 13.07.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 47 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и пелите на опазване в защитените зони, за частично изменение на Общ устройствсп план (ОУП) па община Казанлък и изработване на Подробен устройствеп план-план за застрояване (ПУП-П3) с обхват, поземлени имоти с идентификатори 40868.81.3, 40868.81.44. 40868.66.31. 40868.79.17 и 40868.79.19 в землището на с. Кънчево, община Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 48 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изработване на ПУП - ПЗ с цел промяна предназначението на имот № 67338.432.710 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен за реализиране тта инвестиционни намерения за ниско жилищно застрояване и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kW.