ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 17.11.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 55 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)“ в имот с идентификатор 68850.522.9926, кв. „Индустриален“, гр. Стара Загора.

Публикувано на 10.11.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 53 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:   „Изграждане на завод за производство на хидравлични мотори“ в имот с идентификатор 35167.504.7836 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 54 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:    „Изграждане на кравеферма за месодайни животни” в поземлен имот с идентификатор 54016.25.26 в с. Оряховица, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 68 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и фотоволтаична електроцентрала с мощност 200kW" в поземлени имоти с идентификатор 67338.431.259 и 67338.431.260, по КККР на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 69 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 58743.61.25 в с. Пряпорец, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 70 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 70202.54.3 в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 71 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и делите на опазване в защитените зони за изработване на „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия” в поземлени имоти с идентификатори 31070.51.216, 31070.51.217 и 31070.24.46 в землището на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 72 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия ” в поземлен имот с идентификатор 04337.103.13, в землището на с. Блатец, общ. Сливен.

Публикувано на 03.11.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 51 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на един (1) брой тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на тревни площи и декоративна растителност) в поземлен имот с идентификатор 68850.521.1657, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора“.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 52 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на експлоатационен тръбен кладенец (ЕТК) за водоснабдяване за други цели - напояване на тревни площи“ в имот № 35167.502.3439 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.

Публикувано на 27.10.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 48 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на един (1) брой тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели - измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки“ в имот с идентификатор с № 67338.601.45 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 49 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Оползотворяване на тютюнев отпадък в съществуваща инсталация за извличане на растителни масла от растителна маса, монтиране на резервоар за дизелово гориво и монтиране на допълнителен котел с номинална топлинна мощност 2,997 MW“ в имот с идентификатор 73540.172.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Тъжа, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 50 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели - измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки“ в имот с идентификатор с № 35167.506.29 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Казанлък.

Публикувано на 20.10.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 65 - EO/2023 г.  да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора (ИОУП) и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 46417.68.17“ землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 66 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора (ИОУП) и изработване на Подробни устройствени планове - планове за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаични електроцентрали” в имоти с идентификатори №68850.301.863 и 68850. 301.866 в землището на гр. Стара Загора, № 04738.102.3 в землището на с. Богомилово и №35515.140.86 в землището на с. Калояновец, общ.Стара Загора.

Публикувано на 13.10.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 47 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Разширение на производствената дейност чрез изграждане на нов производствен цех и монтаж на екструдерни линии за производство на каучукови профили" в поземлен имот (ПИ) 68850.75.244 по КККР на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 64 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и склад за селскостопанска техника” в поземлен имот с идентификатор 67338.32.31, гр. Сливен.

Публикувано на 06.10.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № №СЗ-46-ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад № 9 за съхранение на пиротехнически състави“ в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землище на гр. Казанлък.