ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 10.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор, довеждащ водопровод и довеждащ път” в поземлени имоти с идентификатори 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5, 18280.227.720 в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.
Във връзка с постъпило искане Община Гълъбово, по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор, довеждащ водопровод и довеждащ път” в поземлени имоти с идентификатори 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5, 18280.227.720 в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 10.04.2023 г. до 21.04.2023 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-230(6)/07.04.2023 г.

Публикувано на 06.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Разширяване дейността на съществуваща площадка с дейности по съхранение и предварително третиране на отпадъци от стъкло, дърво, опаковки, ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, хартия, отработени масла, отработени текстилни влакна, излезли от употреба гуми, отпадъци от опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, обемни отпадъци, отпадъци неупоменати другаде, отпадъци от маслени филтри и накладки“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Желю войвода, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-7757(5)/30.03.2023 г. от „Евро Импекс - Бургас“ ЕООД, гр. Бургас по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Разширяване дейността на съществуваща площадка с дейности по съхранение и предварително третиране на отпадъци от стъкло, дърво, опаковки, ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, хартия, отработени масла, отработени текстилни влакна, излезли от употреба гуми, отпадъци от опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, обемни отпадъци, отпадъци неупоменати другаде, отпадъци от маслени филтри и накладки“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Желю войвода, общ. Сливен, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 06.04.2023 г. до 21.04.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч. 
Към искане № КОС-01-7757(5)/30.03.2023 г.

Публикувано на 30.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Обособяване на участък за  компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на съществуваща площадка, с инсталация за предварително третиране на смесени битови и разделно събрани отпадъци” в УПИ I-302, землище на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа
Във връзка с постъпило искане от „СОРТКОМЕРС” ЕООД, по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Обособяване на участък за  компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на съществуваща площадка, с инсталация за предварително третиране на смесени битови и разделно събрани отпадъци” в УПИ I-302, землище на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 30.03.2023 г. до 12.04.2023 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-638(5)/30.03.2023 г.

Публикувано на 29.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на допълнителни производствени съоръжения и реконструкция на съществуващи обекти, към инсталацията за производство на експлозиви и въвеждане на нови технологични линии на площадката на Завод 3 на „Арсенал” АД”, поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землище на гр. Казанлък
Във връзка с постъпило искане от „Арсенал” АД”, по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Изграждане на допълнителни производствени съоръжения и реконструкция на съществуващи обекти, към инсталацията за производство на експлозиви и въвеждане на нови технологични линии на площадката на Завод 3 на „Арсенал” АД”, поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землище на гр. Казанлък, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 29.03.2023 г. до 11.04.2023 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1302(4)/27.03.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз“ в имот № 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2553(18)/22.02.2023 г. от „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, гр. Сливен по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз“ в имот № 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 29.03.2023 г. до 12.04.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 21.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за дейности по закупуване и съхранение на отпадъци от хартия, плстмаса, стъкло, текстил, дървесни и метални отпадъци, излезли от употреба гуми и изолационни материали“ в имот № 68850.523.5666 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане от „Иксик“ ЕООД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за дейности по закупуване и съхранение на отпадъци от хартия, плстмаса, стъкло, текстил, дървесни и метални отпадъци, излезли от употреба гуми и изолационни материали“ в имот № 68850.523.5666 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 21.03.2023 г. до 04.04.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5030(10)/15.03.2023 г.

Публикувано на 15.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Ремонт и възстановяване на съществуващ рибарник за отглеждане на студенолюбиви видове риби“ в имот № 49494.701.358 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.
Във връзка с постъпило искане от „Доктор Фиш“ ЕООД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Ремонт и възстановяване на съществуващ рибарник за отглеждане на студенолюбиви видове риби“ в имот № 49494.701.358 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 15.03.2023 г. до 30.03.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
     
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на предприятие за преработка, съхранение в хладилен сектор и търговия с жива, охладена и замразена риба и рибни продуки и фотоволтаична инсталация“ в имот № 67338.601.56 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. 
Във връзка с постъпило искане от „Фишком“ ООД, гр. Сливен по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за преработка, съхранение в хладилен сектор и търговия с жива, охладена и замразена риба и рибни продуки и фотоволтаична инсталация“ в имот № 67338.601.56 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 15.03.2023 г. до 30.03.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 14.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от ИУМПС“ в УПИ XII-458, кв. 62 по плана на с. Окоп, общ. Тунджа
Във връзка с постъпило искане от „Илчев Ауто“ ЕООД, с. Окоп по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от ИУМПС“ в УПИ XII-458, кв. 62 по плана на с. Окоп, общ. Тунджа, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 14.03.2023 г. до 29.03.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.