ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 29.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 47562.62.43 по КККР на с. Меден кладенец, общ. Тунджа с възложител „Ивена стил“ ООД“ гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2881(6)/25.09.2023 г. от „Ивена стил“ ООД“ гр. Сливен по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 47562.62.43 по КККР на с. Меден кладенец, общ. Тунджа и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2881(6)/25.09.2023 г.

Публикувано на 13.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране  на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) на територията на имот с идентификатор 68850.522.5229, УПИ 5210, кв.5, парцел II, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Индустриален“
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4890(4)/11.09.2023 г. от „Еко транс метал“ ООД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране  на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) на територията на имот с идентификатор 68850.522.5229, УПИ 5210, кв.5, парцел II, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Индустриален“ и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4890(4)/11.09.2023 г.

Публикувано на 11.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на собствен водоизточник – експлоатационен тръбен кладенец (ЕТК) за водоснабдяване“ на площадка в поземлен имот № 36167.502.3439 по КККР на гр. Казанлък
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4188(5)/01.09.2023 г. от „Треневи“ ООД гр. Казанлък по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на собствен водоизточник – експлоатационен тръбен кладенец (ЕТК) за водоснабдяване“ на площадка в поземлен имот № 36167.502.3439 по КККР на гр. Казанлък и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4188(5)/01.09.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на Склад № 9 за съхранение на пиротехнически състави“ в поземлен имот № 35167.119.3, в землището на гр. Казанлък
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4919(4)/01.09.2023 г. от „Арсенал“ АД гр. Казанлък по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Склад № 9 за съхранение на пиротехнически състави“ в поземлен имот № 35167.119.3, в землището на гр. Казанлък и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4919(4)/01.09.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на Склад № 9 за съхранение на пиротехнически състави“ в поземлен имот № 35167.119.3, в землището на гр. Казанлък
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4621(3)/04.09.2023 г. от „Дана инвестмънт“ ЕООД гр. София по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски обект - магазини за храни и промишлени стоки, заведения за хранене, склад и паркинг за леки автомобили, автобуси и камиони, станция за зареждане на електромобили в имот с идентификатор 63344.118,684, местност „Гитенска вода“ по КККР на с. Рупките, общ. Чирпан“ и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4621(3)/04.09.2023 г.
 

Публикувано на 07.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация за феро и ферихлорид“ в поземлен имот № 87374.515.60, гр. Ямбол
  
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2996(11)/30.08.2023 г. от „Континвест“ ООД гр. София по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за феро и ферихлорид“ в поземлен имот № 87374.515.60, гр. Ямбол и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2996(11)/30.08.2023 г.

Публикувано на 15.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки“ в имот с идентификатор 35167.506.29 по КККР на гр. Казанлък
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3674(6)/09.08.2023 г. от „Шел България“ ЕАД, гр. София по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки“ в имот с идентификатор 35167.506.29 по КККР на гр. Казанлък, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3674(6)/09.08.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки“ в имот с идентификатор 67338.601.45 по КККР на гр. Сливен
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3675(7)/09.08.2023 г. от „Шел България“ ЕАД, гр. София по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки“ в имот с идентификатор 67338.601.45 по КККР на гр. Сливен на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3675(7)/09.08.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на територията на имот с идентификатор № 68850.522.9926, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Индустриален“
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4763(3)/08.08.2023 г. от „Робоид – Ангелови - 1990“ ООД, с. Еленино, общ. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на територията на имот с идентификатор № 68850.522.9926, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Индустриален“, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4763(3)/08.08.2023 г.
 

Публикувано на 08.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 „Разширение на производствената дейност чрез изграждане на нов производствен цех и монтаж на екструдерни линии за производство на каучукови профили“ в имот с идентификатор 68850.75.244 по КККР на гр. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4366(3)/07.08.2023 г. от „Стандард профил България“ ЕАД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на производствената дейност чрез изграждане на нов производствен цех и монтаж на екструдерни линии за производство на каучукови профили“ в имот с идентификатор 68850.75.244 по КККР на гр. Стара Загора, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4366(3)/07.08.2023 г.

Публикувано на 07.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на тревни площи и декоративна растителност) в имот с идентификатор 68850.521.1657 в гр. Стара Загора “
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-1217(6)/04.08.2023 г. от „СиБиЕс билдинг“ ООД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на тревни площи и декоративна растителност) в имот с идентификатор 68850.521.1657 в гр. Стара Загора “, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1217(6)/04.08.2023 г.