ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 13.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
“Риборазвъждане в язовир „Кирилово” в землището на с. Кирилово, общ. Елхово, имот с номер 36909.63.1.
Във връзка с постъпило искане  от „РС ПРО СЕРВИЗ 2020” ЕООД, по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП “Риборазвъждане в язовир „Кирилово” в землището на с. Кирилово, общ. Елхово, имот с номер 36909.63.1, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 13.06.2023 г. до 26.06.2023 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2333(5)/06.06.2023 г.

Публикувано на 05.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, общ. Котел 
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) с вх. № КОС-01-7974(19)/17.05.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП) “ „Кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, общ. Котел, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 01.06.2023 г. до 15.06.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-7974(19)/17.05.2023 г.

Публикувано на 29.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Мобилен кланичен пункт за едри преживни животни и мобилен обект за преработка на мляко“ в УПИ II, кв. 3 по плана на с. Ситово, общ. Болярово
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2920(4)/25.05.2023 г. от ЕТ „Димо Ангелов Димов“, с. Ситово по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Мобилен кланичен пункт за едри преживни животни и мобилен обект за преработка на мляко“ в УПИ II, кв. 3 по плана на с. Ситово, общ. Болярово., на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 29.05.2023 г. до 12.06.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2920(4)/25.05.2023 г.

Публикувано на 19.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация за производство на котелно гориво от изходна суровина - нефт“ в УПИ I-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан 
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) с вх. № КОС-01-745(6)/17.05.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП) “ „Изграждане на инсталация за производство на котелно гориво от изходна суровина - нефт“ в УПИ I-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 19.05.2023 г. до 02.06.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-745(6)/17.05.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци“ в имот с идентификатор 67338.78.1 в гр. Сливен
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) с вх. № КОС-01-274(8)/18.05.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП) “ „„Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци“ в имот с идентификатор 67338.78.1 в гр. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 19.05.2023 г. до 02.06.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-274(8)/18.05.2023 г.

Публикувано на 15.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Доставка и монтаж на нови модулни обекти за преработка на животинска продукция с пречиствателно съоръжение към тях и поставяне на автономна фотоволтаична централа“ в имот № 83106.501.890 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2316(11)/10.05.2023 г. от „Шипка – 2013“ ЕООД, гр. Шипка по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Доставка и монтаж на нови модулни обекти за преработка на животинска продукция с пречиствателно съоръжение към тях и поставяне на автономна фотоволтаична централа“ в имот № 83106.501.890 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 15.05.2023 г. до 29.05.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2316(11)/10.05.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене”, в поземлен имот с идентификатор 56825.27.5, с. Плоска могила, общ. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане  от ЗП „МАРИЕТА НЕДЯЛКОВА”, по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП Изграждане на мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене”, в поземлен имот с идентификатор 56825.27.5, с. Плоска могила, общ. Стара Загора, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 15.05.2023 г. до 29.05.2023 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2411(4)/11.05.2023 г.

Публикувано на 04.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от магазин за хранителни стоки с рампа, магазин за промишлени стоки, санитарни помещения, ресторант за бързо хранене, кафене, аптека, рекламно съоръжение и паркинг” в поземлен имот с идентификатор 51809.13.289, гр. Нова Загора.
Във връзка с постъпило искане „ЕКО ПЪТ” ЕООД, по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от магазин за хранителни стоки с рампа, магазин за промишлени стоки, санитарни помещения, ресторант за бързо хранене, кафене, аптека, рекламно съоръжение и паркинг” в поземлен имот с идентификатор 51809.13.289, гр. Нова Загора, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 04.05.2023 г. до 17.05.2023 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-371(4)/02.05.2023 г.

Публикувано на 02.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
“Изграждане жилищни сгради“ в имот с идентификатор 70202.32.23 в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) с вх. № КОС-01-8007(6)/28.04.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане жилищни сгради“ в имот с идентификатор 70202.32.23 в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 02.05.2023 г. до 16.05.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-8007(6)/28.04.2023 г.