ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 24.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Риборазвъждане в съществуващ язовир и рибарници“ в имоти с № 48101.15.177 и 48101.15.175  по кадастралната карта на с. Миладиновци и имоти с №№ 40018.36.16, 40018.35.8, 40018.35.9, 40018.34.20, 40018.34.19, 40018.34.17, 40018.34.13. и 40018.34.18 по кадастралната карта на с. Крумово, общ. Тунджа
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-640(14)/20.07.2023 г. от „СТОЯНОВИ ГРУП“ ООД, с. Роза, общ. Тунджа по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в съществуващ язовир и рибарници“ в имоти с № 48101.15.177 и 48101.15.175  по кадастралната карта на с. Миладиновци и имоти с №№ 40018.36.16, 40018.35.8, 40018.35.9, 40018.34.20, 40018.34.19, 40018.34.17, 40018.34.13. и 40018.34.18 по кадастралната карта на с. Крумово, общ. Тунджа, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 24.07.2023 г. до 06.08.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-640(14)/20.07.2023 г.

Публикувано на 20.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на нов завод за производство на хидравлични мотори в ПИ с идентификатор 35167.504.7836 по КККР на гр. Казанлък“.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2831(6)/14.07.2023 г. от „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на нов завод за производство на хидравлични мотори в ПИ с идентификатор 35167.504.7836 по КККР на гр. Казанлък“, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 21.07.2023 г. до 04.08.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2831(6)/14.07.2023 г.
 

Публикувано на 11.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на кравеферма за месодайни животни“ в имот № 54016.25.26 по кадастралната карта на с. Оряховица, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3472(4)/07.07.2023 г. от „Веро България“ ЕООД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кравеферма за месодайни животни“ в имот № 54016.25.26 по кадастралната карта на с. Оряховица, общ. Стара Загора, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 11.07.2023 г. до 25.07.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3472(4)/07.07.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на два броя въздушни електропроводни отклонения 400 kV“ в землището на с. Тенево, общ. Тунджа.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3026(4)/07.07.2023 г. от „Тенево Солар Технолоджис“ ЕАД, гр. София по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на два броя въздушни електропроводни отклонения 400 kV“ в землището на с. Тенево, общ. Тунджа, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 11.07.2023 г. до 25.07.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3026(4)/07.07.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на вятърна електроцентрала от един вятърен генератор с мощност 3000 kW“ в имот № 48787.11.303 по кадастралната карта на с. Могила, общ. Тунджа.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3050(4)/10.07.2023 г. от „АТМ България“ ООД, гр. Ямбол по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на вятърна електроцентрала от един вятърен генератор с мощност 3000 kW“ в имот № 48787.11.303 по кадастралната карта на с. Могила, общ. Тунджа, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 11.07.2023 г. до 25.07.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3050(4)/10.07.2023 г.

Публикувано на 06.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства, изграждане на инфраструктура за освежаване и отдих и изграждане на собствен водоизточник“ в имот № 81414.143.55 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-1342(13)/05.07.2023 г. от „Автоцентър Тим“ ЕООД, гр. Чирпан по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства, изграждане на инфраструктура за освежаване и отдих и изграждане на собствен водоизточник“ в имот № 81414.143.55 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 06.07.2023 г. до 20.07.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1342(13)/05.07.2023 г.

Публикувано на 29.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на кравеферма”  в поземлен имот с идентификатор 38683.171.17,  землище на с. Кортен, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане  от ЕТ „ДИАНА МИ-МИНЧО ИВАНОВ”, по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Изграждане на кравеферма”  в поземлен имот с идентификатор 38683.171.17,  землище на с. Кортен, общ. Нова Загора, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 29.06.2023 г. до 12.07.2023 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3476(4)/26.06.2023 г.

Публикувано на 22.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци“ в имот № 81414.502.3419 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3462(3)/16.06.2023 г. от „Рей Рисайклинг“ ЕООД, гр. Чирпан по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци“ в имот № 81414.502.3419 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 22.06.2023 г. до 06.07.2023 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3462(3)/16.06.2023 г.

Публикувано на 16.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Оползотворяване на тютюнев отпадък в съществуваща инсталация за извличане на растителни масла, монтиране на резервоар за дизелово гориво, монтиране на допълнителен котел с номинална топлинна мощност 2,997 MW” в поземлен имот с идентификатор 73540.172.20, с. Тъжа, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане  от „БИОФОРМ” ЕООД, по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП “ „Оползотворяване на тютюнев отпадък в съществуваща инсталация за извличане на растителни масла, монтиране на резервоар за дизелово гориво, монтиране на допълнителен котел с номинална топлинна мощност 2,997 MW” в поземлен имот с идентификатор 73540.172.20, с. Тъжа, общ. Павел баня, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 13.06.2023 г. до 26.06.2023 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1418(6)/14.06.2023 г.