ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 13.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Отглеждане на риба в язовир „Радево-север“ в поземлени имоти с идентификатори 61310.14.97 и 63310.14.99, по кадастралната карта на с. Радево, общ. Нова Загора, обл. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-1483(6)/06.11.2023 г. от „Джи Ел Ка“ ООД гр. София, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в язовир „Радево-север“ в поземлени имоти с идентификатори 61310.14.97 и 63310.14.99, по кадастралната карта на с. Радево, общ. Нова Загора, обл. Сливен и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1483(6)/06.11.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на Индустриален парк тип В – за високотехнологични производствени дейности“ в поземлен имот с идентификатор 35537.36.80, в землището на с. Калояново, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4760(5)/08.11.2023 г. от „ГРИЙНЯРД ТЕХ ПАРК“ ООД гр. Сливен, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Индустриален парк тип В – за високотехнологични производствени дейности“ в поземлен имот с идентификатор 35537.36.80, в землището на с. Калояново, общ. Сливен и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4760(5)/08.11.2023 г.

Публикувано на 31.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 40292.109.1, местност „Гърдова могила“ по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък, област Стара Загора.
 Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-5367(7)/24.10.2023 г. от „ТРЕЙДИФАЙ“ ЕООД гр. Крън, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 40292.109.1, местност „Гърдова могила“ по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък, област Стара Загора и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-5367(7)/24.10.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез рециклиране посредством механично раздробяване“ в ПИ с идентификатор 81387.41.2 в землището на с. Чинтулово, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4341(9)/24.10.2023 г. от „ЕЛЕНА-МЕТАЛ-ТРЕЙД“ ЕООД гр. Елена, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез рециклиране посредством механично раздробяване“ в ПИ с идентификатор 81387.41.2 в землището на с. Чинтулово, общ. Сливен  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-4341(9)/24.10.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X-за производствено-складова дейност, търговия и услуги в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и разрешаване за изработване на проект за ПУП-План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ X-518.189 /проектен идентификатор 87374.518.189/, УПИ XI-518.190 /проектен идентификатор 87374. 518.190/, УПИ XII-518.6 /ПИ 87374.518.6/ и УПИ XIII /част от ПИ 87374.72.120/, образувани след изменението” 
 
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-5309(3)/13.10.2023 г. от „Енергоелит“ ЕООД с. Маломир, общ. Тунджа и „Диана фиш“ ООД с. Веселиново, общ. Тунджа по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X-за производствено-складова дейност, търговия и услуги в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и разрешаване за изработване на проект за ПУП-План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ X-518.189 /проектен идентификатор 87374.518.189/, УПИ XI-518.190 /проектен идентификатор 87374. 518.190/, УПИ XII-518.6 /ПИ 87374.518.6/ и УПИ XIII /част от ПИ 87374.72.120/, образувани след изменението” и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-5309(3)/13.10.2023 г.

Публикувано на 27.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на складова база за съхранение на пропан-бутан“ в имот с идентификатор 68850.160.644 по КККР на гр. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4447(6)/24.10.2023 г. от „Интергаз М“ ЕООД гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на складова база за съхранение на пропан-бутан“ в имот с идентификатор 68850.160.644 по КККР на гр. Стара Загора и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане вх. № КОС-01-4447(6)/24.10.2023 г.

Публикувано на 20.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на птицеферма за общо 38912 броя кокошки носачки“ в имот с идентификатор 23501.16.31 по КККР на с. Дражево, общ. Тунджа

Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4514(9)/05.10.2023 г. от ЕТ „Веско-Веселин Иванов“ с. Дражево, общ. Тунджа по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на птицеферма за общо 38912 броя кокошки носачки“ в имот с идентификатор 23501.16.31 по КККР на с. Дражево, общ. Тунджа и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
„Изграждане на поливна система с капково напояване за 258 дка маслодайна роза“ в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж.
 Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-5513(3)/17.10.2023 г. от „АЛТЕЯ ОРГАНИКС“ ООД гр. Стара Загора, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на поливна система с капково напояване за 258 дка маслодайна роза“ в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж,  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-5513(3)/17.10.2023 г.

Публикувано на 19.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
         „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 67338.834.63, кв. „Речица“, гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4546(6)/13.10.2023 г. от „Мелком“ ООД гр. Сливен, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 67338.834.63, кв. „Речица“, гр. Сливен,  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4546(6)/13.10.2023 г.

Публикувано на 13.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Подробен устройствен план с обхват поземлен имот с идентификатор 72165.632.2 в землището на гр. Твърдица, общ. Твърдица, за изграждане на ветро-генераторен парк с приблизителна мощност 18 MW“ .
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4214(5)/11.10.2023 г. от „ДЕЛТА ЕКО ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с. Дунавци, общ. Казанлък, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 72165.632.2 в землището на гр. Твърдица, общ. Твърдица, за изграждане на ветро-генераторен парк с приблизителна мощност 18 MW“   и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4214(5)/11.10.2023 г.

Публикувано на 09.10.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на самостоятелни еднофамилни жилищни сгради и обществено обслужващи дейности“ в имот с идентификатор 62983.8.44 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък 
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3730(4)/31.08.2023 г. от Татяна Илчева, гр. Казанлък по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на самостоятелни еднофамилни жилищни сгради и обществено обслужващи дейности“ в имот с идентификатор 62983.8.44 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3730(4)/31.08.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Преустройство на част от производствен цех 1 – монтажен в технологично съвременен цех за бояджийско покритие върху метални детайли“ в УПИ I – 67, кв.6 по плана на гр. Чирпан.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-5734/29.09.2023 г. от „Бъдещност“ АД гр. Чирпан по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Преустройство на част от производствен цех 1 – монтажен в технологично съвременен цех за бояджийско покритие върху метални детайли“ в УПИ I – 67, кв.6 по плана на гр. Чирпан и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5734/29.09.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение - тръбен кладенец за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи предвидени в парковата среда“ в поземлен  имот с идентификатор 68850.515.172 по КККР на гр. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4414(4)/02.10.2023 г. от Община Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение - тръбен кладенец за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи предвидени в парковата среда“ в поземлен  имот с идентификатор 68850.515.172 по КККР на гр. Стара Загора и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4414(4)/02.10.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изземване на наносни отложения (чакъл и пясък) от прилежащите земи на язовир Копринка“ в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3660(6)/13.10.2023 г. от „Биоферм“ ЕООД гр. София по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения (чакъл и пясък) от прилежащите земи на язовир Копринка“ в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3660(6)/13.10.2023 г.