Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Публикувано на 21.01.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-2-ОС/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на територията от „Земеделска” в „Горска” на имот с идентификатор 36899.260.14 по КК и КР на с. Кирилово, общ. Стара Загора”.

Публикувано на 10.01.2022 г.

РЕШЕНИЕ№СЗ-1-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 35660.44.48 в землището на с. Камен, общ. Сливен от „ливада” на „нива”.