Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Публикувано на 05.08.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-13-ОС/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на предназначението на територията от „земеделска” в „горска” на имот с идентификатор 51398.69.11 в землището на с. Нейково, общ. Котел, обл. Сливен”.

Публикувано на 08.07.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-11-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на база за съхранение на зърно с автопарк в имот с идентификатор 36899.256.6 в местността „Трапът” по плана на с. Кирилово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-12-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост За инвестиционно предложение (ИП) „Премахване на храстова и дървесна растителност в земеделски имоти в землището на с. Странджа, общ. Болярово”.

Публикувано на 24.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-9-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на предприятие за сглобяване на оптика, електроника, фина механика и роботизация в имот с идентификатор 87374.17.103 по кадастралната карта (КК) на гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-10-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нов трафопост. тип БКТП lx800kVA“ в УПИ 1-256, к.р. 514 по плана на с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора”.

Публикувано на 17.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-8-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Премахване на храстовидна и дървесна растителност в имот с идентификатор 11658.51.25 в землището на с. Водещ общ. Болярово” е внесено уведомление с вх. № КОС-01-3914/07.06.2022 г. в    РИОСВ - Стара Загора от Илия Димитров, гр. Елхово, общ. Елхово, ул. „Търговска”.

Публикувано на 14.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-5-ОС/2022 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Създаване на трайни насаждения от сливи в имоти с идентификатори 69674.27.398 и 69674.27.56 в землището на с. Странджа, общ. Болярово, изграждане на ажурна ограда и закупуване на селскостопанска техника”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-6-ОС/2022 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 36681.50.1 в землището на с. Катунище, общ. Котел, обл. Сливен”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-7-ОС/2022 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 36681.50.2 в землището на с. Катунище, общ. Котел, обл. Сливен”.

Публикувано на 25.05.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-4-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Присъединяване към одобрената площадка в имот с идентификатор 43459.502.44 по КК на с. Лесово, общ. Елхово за „Изграждане на крайпътен обществено-обслужващ комплекс“ на имот с идентификатор 43459.53.278 с площ 6,5 дка с начин на трайно ползване „Нива“.

Публикувано на 11.04.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-3-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 24075.92.3 от „ливада” на „нива” в землището на с. Дунавци, общ. Казанлък” е внесено уведомление с вх.№ КОС-01-2293/28.03.2022 г. в РИОСВ-Стара Загора от Нъзъм Муса, с. Асен, общ. Павел баня.