ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година

Публикувано на 11.02.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 318-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: “Изграждане на фотоволтаичен парк в имот № 000312 в землището на с. Ситово, общ. Болярово.

Публикувано на 21.01.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС № КОС – 01 – 5882-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на общинска площадка за временно съхранение на строителни отпадъци“ в имот № 87374.19Д11 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.